ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

На 11 май 2022 г. в Областна администрация се проведе третото за годината заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Кърджали.

Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Юлия Чортленева.

Целта на регионалната програма за заетост е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в област Кърджали. В обхвата на целевата група се включват: продължително безработни лица; безработни младежи до 29 г.; младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална  квалификация; хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

В регионалната програма за пръв път се планира субсидирана заетост за лица от целевата група, на основата на партньорства с предприятия от частния сектор. Те трябва да подадат своите предложения до Областната администрация до 12 май т.г. по утвърден образец, публикуван на интернет страницата на администрацията.

В хода на заседанието се сформира  Комисия за разработване на Регионална програма за заетост на област Кърджали 2022 г. и се прие Методика за оценка на проектните предложения за включването им в нея.  Продължителността на програмата  се определи на 6 месеца.