Икономика

Област Кърджали е богата на природни изкопаеми и е с изградени традиции в сферата на преработващата и добивната промишленост. Значителен икономически растеж бележат строителството и предприятията от текстилната, трикотажната и хранително-вкусовата промишленост. Областта има най-добрите традиции в България в отглеждането на ориенталски тютюни и суровинна база за развитието на цветната металургия, златодобива, дърводобива, преработката на нерудни изкопаеми, машиностроенето и леката промишленост.
            Важно място в икономическото развитие на област Кърджали заема преработващата промишленост. В този отрасъл са направени най-много разходи за дълготрайни материални активи. Фирмите от отрасъла са специализирани в преработката на нерудни и рудни изкопаеми и производство на олово, цинк, калай и техните сплави, пластмасови изделия, продукти от бентонит, перлит и зеолит, както и изделия след металообработка. Едно от водещите предприятия в региона е „ОЦК” АД – Кърджали, чиято дейност е производство на олово, цинк, калай и техните сплави. Металообработването и производството на пластмасови изделия е представено от „Монек-юг” АД – Кърджали, „Пневматика-Серта” АД – Кърджали, „Джебел-96”  ООД – Джебел, „Формопласт” АД – Кърджали и „Кирково” ООД – Кирково.
            Значимите за региона подотрасли на преработващата промишленост са текстилната и шивашката промишленост, където е и значителна част от чуждестранните преки инвестиции – Гърция, Турция, Германия и Холандия. Най-големите производители са: „Шахинлер-България” ООД – Кърджали, „Артекс-България” ЕООД- Момчилград, „Булфанко” АД – Кърджали и „Модак” ООД – Кърджали.
Фирмите от сектора за производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия са ориентирани предимно в хлебопроизводство, сладкарство, млекопреработване, месопреработване и преработка на тютюн. Водещи фирми в тези производства са „Хлебопроизводство” АД – Кърджали, „КИПС” ООД -Кърджали и ЕТ „Алада” – Бял извор. Предприятията за преработка на тютюн, които са основни за сектора, са: “Кърджали-Булгартабак” АД – Кърджали и Кооперация “Младост-95” – Момчилград.
            Най-динамично развиващият се сектор в област Кърджали е строителството. В този сектор разходите за дълготрайни материални активи за последната година са удвоени. Основни представители в бранша са: “Ардастрой” ООД – Кърджали, “Саварона” ЕООД – Кърджали, “Родопастрой” ООД – Момчилград и “Пътстройинженеринг” АД – Кърджали.
Най-голям брой регистрирани стопански единици са в сектор Търговия на дребно, ремонт на лични вещи и стоки за домакинството. Основните дейности са търговия на дребно и едро. Водещи фирми в този сектор са “Васмар” ООД – Кърджали, ЕТ “Марио-73-Мариян Стоянов” – Кърджали, “Галенит” АД – Кърджали и “Медикъл Кеър България” ЕООД – Кърджали.
            Следващият сектор по значимост за Област Кърджали е Транспорт и съобщения. Той е сред най-прогресиращите през последните години. Разходите за ДМА за 2005 г. в сектора са се повишили почти четири пъти. Водещи фирми в бранша са: „Арпезос бус” ООД – Кърджали, „Автотранспорт-юг-2000” АД – Кърджали, ЕТ „Мариета-Димитър Димитров” – Кърджали.
Добивната промишленост е представена с добива на нерудни изкопаеми и оловно-цинкова руда. Водещи предприятия в сектора са: „Горубсо-Кърджали” АД – Кърджали и „Ес енд Би Индастриал Минералс” АД – Кърджали.
            Дърводобивът е много добре развит. Дървеният материал се изнася за вътрешността на страната и в чужбина, като дървесината не се преработва дълбочинно в региона. Дърводобивът е дейност, с която се занимават предимно държавните лесничейства, които на територията на Област Кърджали са шест.
            По данни на НСИ, БВП в област Кърджали за 2006 г. е 687 000 хил. лв., при БВП за 2005 г. 633 886 хил. лв.  Размерът  на БВП  на  човек  от  населението  от областта за 2005 г. е 3 981 лв., при среден БВП за Република България 5 529 лв. За 2006 г. същият показател за човек от населението на областта е 4 348 лв., при среден БВП за Република България 6 411 лв.
            Нетните приходи от продажби на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката на област Кърджали за 2006 г. са 816 779 хил. лв., а за 2007 г. те са 1 027 212 хил. лв.
            Районът притежава голям потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции.