Обяви и заповеди

Заповед № РД-351 от 31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона – BG0001031 ,,Родопи – Средни”, определена за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Информация за Защитена зона – BG0001031 ,,Родопи – Средни” може да намерите в информационната система на НАТУРА 2000:

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001031&siteType=HabitatDirective

Областна програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

Обществено обсъждане до 09.07.2021 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2021 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2020 г.

Разрешение за строеж РД-11-358/05.03.2020 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2019 г.

Заповед за ПУП РД-09-74/12.04.2019 г.

Разрешение за строеж РД-11-357 от 06.08.2018 г.

Заповед за разрешаване изработването на КПИИ за “Реконструция на магистрален водопровод на ВС “Боровица” от село Ненково по ПСПВ “Енчец”- 13.04.2018 г.

Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. за ОТЧУЖДАВАНЕ на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект “Път I-5 “Обходен път на град Кърджали”, участък от км 349+234 до км 349+422-348+997,32, в землището на село Дъждино, община Кърджали, област Кърджали

Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2017 г.

Заповед за одобряване на КПИИ за строеж на “Водоснабдяване на с.Софийци от помпена станция Балабаново, находящ се в землище на с.Софийци, община Джебел и землища на с.Балабаново и с.Върхари. общ.Момчилград” – 06.11.2017 г.

Заповед за изработване на КПИИ за строеж на “Пътна връзка на с.Птичар с път Е-85” – 13.6.2017 г.

Решение РД-09-70/23.03.2017г.

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти- частна собственост-10.01.2017 год.

Заповед за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива- 21.12.2016 г

Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2016 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2015 г.

Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2015 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2014 г.

Обявление за принудително отчуждаване на частни и общински имоти за държавна нужда

Заповед за определяне списък на категориите класифицирана информация, създавана, обработвана и съхранявана в Областна администрация – Кърджали, определени като “служебна тайна”

Решение на МС № 834 от 22.12.2014 г. за ОТЧУЖДАВАНЕ на имоти -ЧС, засегнати от строителството на обект: Път Е85 /I-5/ “Кърджали-Маказа” и пътна връзка Фотиново

Заповед за Комплексен проект за инвестиционна инициатива на строеж: “Изграждане на пътна връзка на с.Птичар с път I-5 Кърджали – Подкова – кръстовище на км 364+500 по път I-5, община Момчилград” , находящ се в землище на с.Птичар, община Момчилград и землище на с.Рогозари, община Джебел, област Кърджали.

Разрешение за строеж: “Реконструкция на магистрален водопровод на ВС “Боровица” – от с. Ненково до ПСПВ “Енчец”