Антикорупционни сигнали

Сигнали за корупция може да подадете писмено на адрес, в пощенска кутия в ОА Кърджали, в деловодството или на посочените имейл или телефони, на плика се изписва „Сигнал за корупция”
Областна администрация КЪРДЖАЛИ
Кърджали, 6600, бул. “България” №41, стая 101;
0361/6-59-62
Регистър по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

2018

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за лицата по  § 2, ал. 1,т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Кърджали и членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съветниците и експертите към политическите кабинети) 
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ  по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 
линк към подадената декларация линк към подадената декларация вх. № и линк към публичната част от декларацията вх. № и линк към публичната част от декларацията
1 Веселин Кирилов Костов Служител по сигурността на информацията

ВДРД-1085/ 08.06.2018 г.-ежегодна

2 Радостина Красимирова Камберова Старши счетоводител

ВДРД-1090/ 08.06.2018 г.- ежегодна

3 Елена Стефанова Златанова Главен юрисконсулт

ВДРД-1088/ 08.06.2018 г.-ежегодна

4 Айсун Гюрсел Ферад Юрисконсулт

ВДРД-1089/ 08.06.2018 г.-ежегодна

5 Траяна Недялкова Вълчанова Младши експерт  изтегли
ВДРД- 2376/ 19.12.2018 г.-при встъпване в длъжност

6 Мария Кирилова Милчева Старши експерт "Административно обслужване" 

ВДРД-1086/ 08.06.2018 г.-ежегодна

7 Дора Георгиева  Василева Директор на дирекция "АКРРДС"

ВДРД-1080/08.06.2018 г.-ежегодна

8 Катя Павлова Димова Главен експерт 

ВДРД-1075/08.06.2018 г.-ежегодна

9 Ангел Георгиев Варелов Главен експерт 

ВДРД-1068/ 08.06.2018 г.-ежегодна

10 Таня Стоянова Иванова Главен експерт 

ВДРД-1072/08.06.2018 г.-ежегодна

11 Юксел Сали Ибрям Главен експерт 

ВДРД-1076/08.06.2018 г.-ежегодна

12 Вилдан Сами Сефер  Старши експерт

ВДРД-1077/ 08.06.2018 г.-ежегодна

13 Жени Кирилова Петрова Младши експерт

ВДРД-1068/ 08.06.2018 г.-ежегодна

14 Росица Димитрова Васева Младши експерт

ВДРД-1071/ 08.06.2018 г.-ежегодна

15 Станка Ангелова Стоева Младши експерт

ВДРД- 1069/ 08.06.2018 г.-ежегодна

16 Антония Красимирова Костова Младши експерт  изтегли
ВДРД- 2375/ 19.12.2018 г.-при встъпване в длъжност

17 Сергей Шарков Хаджиев Младши експерт  изтегли
ВДРД-1084/ 15.05.2018 г.-при встъпване в длъжност

18 Николай Григоров Димов Главен специалист

ВДРД-1079/08.06.2018 г.-ежегодна

19 Михаела Иванова Иванова Специалист

ВДРД-1073/ 08.06.2018 г.-ежегодна

20 Милена Кирова Димитрова Експерт " Връзки с обществеността"

ВДРД-1081/ 08.06.2018 г.-ежегодна

СЛУЖИТЕЛИ, НАЗНАЧЕНИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ”ЗОХТУ”
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ  по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 
линк към подадената декларация линк към подадената декларация вх. № и линк към публичната част от декларацията вх. № и линк към публичната част от декларацията
21 Мария Георгиева Дамянова Технически сътрудник  изтегли22 Димитър Красимиров Стоянов Експерт   изтегли
ВДРД-1093/ 08.06.2018 г.-ежегодна

2019

 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за лицата по  § 2, ал. 1,т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Кърджали и членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съветниците и експертите към политическите кабинети)
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ  по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 
линк към подадената декларация линк към подадената декларация вх. № и линк към публичната част от декларацията вх. № и линк към публичната част от декларацията
1 Веселин Кирилов Костов Служител по сигурността на информацията   изтегли ВДРД-1842/ 17.04.2019 г.-ежегодна    
2 Радостина Красимирова Камберова Старши счетоводител     ВДРД-2301/ 15.05.2019 г.- ежегодна    
3 Елена Стефанова Златанова Главен юрисконсулт     ВДРД-1779/ 15.04.2019г-ежегодна    
4 Айсун Гюрсел Ферад Юрисконсулт     ВДРД-1802/ 16.04.2019г.-ежегодна    
5 Траяна Недялкова Вълчанова Младши експерт     ВДРД- 1801/ 16.04.2019 г.-ежегодна    
6 Мария Кирилова Милчева Старши експерт “Административно обслужване”      ВДРД-2112/ 07.05.2019 г.-ежегодна    
7 Руси Деянов Ангелов Младши експерт изтегли   ВДРД-6113/ 25.10.2019 г.- при встъпване в длъжност    
8 Дора Георгиева  Василева Директор на дирекция “АКРРДС”     ВДРД-2184/09.05.2019 г.-ежегодна    
9 Катя Павлова Димова Главен експерт      ВДРД-2303/15.05.2019 г.-ежегодна    
10 Ангел Георгиев Варелов Главен експерт      ВДРД-1560/ 03.04.2019г.-ежегодна    
11 Таня Стоянова Иванова Главен експерт      ВДРД-2142/08.05.2019 г.-ежегодна    
12 Юксел Сали Ибрям Главен експерт      ВДРД-2304/15.05.2019 г.-ежегодна    
13 Вилдан Сами Сефер  Старши експерт     ВДРД-2091/ 03.05.2019 г.-ежегодна    
14 Жени Кирилова Петрова Младши експерт     ВДРД-1818/ 17.04.2019 г.-ежегодна    
15 Росица Димитрова Васева Младши експерт     ВДРД-1872/ 19.04.2019 г.-ежегодна    
16 Станка Ангелова Стоева Младши експерт   изтегли ВДРД- 1674/ 09.04.2019 г.-ежегодна    
17 Антония Красимирова Костова Младши експерт     ВДРД-1744/ 12.04.2019 г.-ежегодна    
18 Сергей Шарков Хаджиев Младши експерт     ВДРД-1673/ 09.04.2019 г.-ежегодна    
19 Яна Стоянова Косинкова-Алчева Главен експерт изтегли   ВДРД-6114/ 25.10.2019 г.- при встъпване в длъжност    
20 Михаела Иванова Иванова Специалист     ВДРД-1740/ 12.04.2019 г.-ежегодна    
21 Милена Кирова Димитрова Експерт ” Връзки с обществеността”     ВДРД-2300/ 15.05.2019г.-ежегодна    
СЛУЖИТЕЛИ, НАЗНАЧЕНИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ”ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ”
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ  по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ 
линк към подадената декларация линк към подадената декларация вх. № и линк към публичната част от декларацията вх. № и линк към публичната част от декларацията
22 Мария Николова Иванова Технически сътрудник изтегли        

2020

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за лицата по  § 2, ал. 1,т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Кърджали и членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

 

№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси  аф
 аф
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ  по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ  Списък на лицата, които не са подали декларации в срок   аф
линк към подадената декларация линк към подадената декларация вх. № и линк към публичната част от декларацията вх. № и линк към публичната част от декларацията  аф
 аф
1 Веселин Кирилов Костов Служител по сигурността на информацията     ВДРД-1753/ 27.04.2020 г.-ежегодна      аф
2 Елена Стефанова Златанова Главен юрисконсулт     ВДРД-1790/ 04.05.2020 г.-ежегодна      аф
3 Радостина Красимирова Камберова Старши счетоводител     ВДРД-2071/11.06.2020 г.- ежегодна      аф
4 Мария Кирилова Милчева Старши експерт “Административно обслужване”      ВДРД-1941/ 28.05.2020 г.-ежегодна      аф
5 Айсун Гюрсел Ферад Юрисконсулт     ВДРД-1793/ 04.05.2020 г.-ежегодна      аф
6 Траяна Недялкова Вълчанова Младши експерт     ВДРД- 1725/ 21.04.2020 г.-ежегодна      аф
7 Руси Деянов Ангелов Младши експерт     ВДРД-2027/ 05.06.2020 г.- ежегодна      аф
8 Дора Георгиева  Василева Директор на дирекция АКРРДС     ВДРД-1749/27.04.2020 г.-ежегодна      аф
9 Катя Павлова Димова Главен експерт      ВДРД-2089/12.06.2020 г.-ежегодна   ВДРД-2089-1/10.07.2020 г.-промяна на ежегодна      аф
10 Ангел Георгиев Варелов Главен експерт      ВДРД-1723/ 21.04.2020 г.-ежегодна      аф
11 Таня Стоянова Иванова Главен експерт      ВДРД-1885/20.05.2020 г.-ежегодна      аф
12 Юксел Сали Ибрям Главен експерт      ВДРД-1985/03.06.2020 г.-ежегодна      аф
13 Вилдан Сами Сефер  Старши експерт     ВДРД-1931/27.05.2020 г.-ежегодна      аф
14 Жени Кирилова Петрова Младши експерт     ВДРД-1724/21.04.2020 г.-ежегодна      аф
15 Росица Димитрова Васева Младши експерт     ВДРД-1791/04.05.2020 г.-ежегодна      аф
16 Станка Ангелова Стоева Младши експерт     ВДРД- 1742/23.04.2020 г.-ежегодна      аф
17 Антония Красимирова Костова Младши експерт     ВДРД-1726/21.04.2020 г.-ежегодна      аф
18 Сергей Шарков Хаджиев Младши експерт     ВДРД-1878/19.05.2020 г.-ежегодна      аф
19 Яна Стоянова Косинкова-Алчева Главен експерт     ВДРД-1792/04.05.2020 г.- ежегодна      аф
20 Милен Георгиев Петков Главен специалист изтегли  

ВДРД-3536/02.09.2020 г.- встъпителна

ВДРД-3536-1/02.09.2020 г.-публична част

     аф
21 Михаела Иванова Иванова Специалист     ВДРД-1722/21.04.2020 г.-ежегодна    ВДРД-1722-1/12.05.2020 г.- промяна на ежегодна      аф
22 Милена Кирова Димитрова Експерт ” Връзки с обществеността”     ВДРД-2088/12.06.2020 г.-ежегодна      аф
СЛУЖИТЕЛИ, НАЗНАЧЕНИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ”ЗОХТУ”  аф
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация за несъвместимост Декларация за имущество и интереси Списък на лицата, които не са подали декларации в срок   аф
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ  по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ /публична част- чл.37,ал.1 т.12-14/ от ЗПКОНПИ   аф
линк към подадената декларация линк към подадената декларация вх. № и линк към публичната част от декларацията вх. № и линк към публичната част от декларацията  аф
23 Мария Георгиева Дамянова технически съструдник изтегли          аф

 

 

* Забележка- Съгласно § 11 от ПЗР на закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се създава § 49а, който гласи, че през 2020 година декларациите по чл. 38, ал. 1, т. 2 /годишните декларации за имущество и интереси/ от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, се подават в срок до един месец от отмяна на извънредното положениe. С Решение на Народното събрание /ДВ бр. 33 от 07 април 2020 год./ срокът на извънредното положение е удължен до 13 май 2020 год. 

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (отменен)

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (отменен)

Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ (отменен)
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност линк към подадените деклараци
1 Събина Иванова Сюлюкчиева Главен секретар на ОА  изтегли
2 Веселин Кирилов Костов Служител по сигурността на информацията  изтегли
3 Мария Петрова Козарева Главен счетоводител  изтегли
4 Радостина Красимирова Камберова Старши счетоводител  изтегли
5 Елена Стефанова Златанова Главен юрисконсулт  изтегли
6 Айсун Гюрсел Ферад Юрисконунсулт  изтегли
7 Мария Кирилова Милчева Старши експерт “Административно обслужване”   изтегли
8 Дора Георгиева  Василева Директор на дирекция “АКРРДС”  изтегли
9 Катя Павлова Димова Главен експерт   изтегли
10 Ангел Георгиев Варелов Главен експерт   изтегли
11 Таня Стоянова Иванова Главен експерт   изтегли
12 Юксел Сали Ибрям Главен експерт   изтегли
13 Вилдан Сами Сефер  Старши експерт  изтегли
14 Жени Кирилова Петрова Младши експерт  изтегли
15 Росица Димитрова Васева Младши експерт  изтегли
16 Станка Ангелова Стоева Младши експерт  изтегли
17 Николай Григоров Димов Главен специалист  изтегли
18 Михаела Иванова Иванова Специалист  изтегли
19 Милена Кирова Димитрова Експерт ” Връзки с обществеността”  изтегли
Декларации за публичност на имуществото

Вътрешни правила

Друга информация

Прикачени документи

Документ Дата Размер
pdf Национална стратегия за противодействие на корупцията за периода 2015 - 2020 г. ноември 11, 2020 1:48 pm 540 KB