Бисер Николов – зам. областен управител

Бисер Николов

Заместник областен управител

Биография

Бисер Каменов Николов

Роден на 11 април 1970 г

Образование и квалификации:

УНСС – София, магистър – специалност „Управление на индустрията“  

Русенски университет „Ангел Кънчев“, магистър – ПРАВО

Професионален опит:

2015 – 2021 г – „Първа инвестиционна банка“ АД , клон Кърджали – управител

2013 – 2014 г – Областен управител на област Кърджали

2007 – 2013 г –  „Първа инвестиционна банка“ АД , клон Кърджали -заместник-управител

2006 – 2007 г – „Банка Пиреос България“ АД, клон Кърджали – управител

1993 – 2006 г – „Булбанк“ АД, банков служител

Контакт

Приемни дни :

всеки втори вторник от месеца от 14.00 до 16.00 часа.

Тел. (+361) 6 01 54

e-mail: b.nikolov@kardzhali.org

Правомощия

Нормативни актове, уреждащи правомощията на областния управител: 

ЗАКОН за администрацията

Чл. 29. (1) Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. (4) Заместник областните управители се назначават от министър- председателя.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

Приет с ПМС № 121 от 5.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2000 г., в сила от 14.07.2000 г., изм., бр. 88 от 12.10.2001 г., в сила от 15.10.2001 г., бр. 72 от 17.08.2004 г., в сила от 17.08.2004 г., изм. и доп., бр. 22 от 15.03.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г. Глава втораОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛРаздел IОбщи положенияЧл. 4. (1) Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. (4) Заместник областните управители се назначават от министър- председателя.(5) Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.(6) В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.