Областни съвети и комисии

1. Областен съвет за развитие

2. Постоянна Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие

Заседание от 28.03.2017 г.

Заседание от 25.04.2018 г.

Заседание от 24.04.2019 г.

Заседание от 16.10.2019 г.

Неприсъствено заседание – 2 – от м.06.2020 г.

Неприсъствено заседание – 3 – от м.11.2020 г.

5. Областен съвет по сигурност на Област Кърджали

Съгласно Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност, приет с ПМС №352 от 1997 г., за подготовка на областта за отбрана в мирно и във военно време към областния управител още в мирно време се създава Областен съвет по сигурност като съвещателен орган.
Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и нейните структури и по конкретно:

  • за разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
  • военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
  • изграждане, усъвършенстване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
  • организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
  • участие в подготовката на териториалната отбрана;
  • организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия, крупни производствени аварии и много други.

Поименният състав на Областния съвет по сигурност се определя със заповед на областния управител.

9. Епизоотична комисия към Областна администрация – Кърджали

10. Областна комисия “Военни паметници” към Областна администрация – Кърджали

12. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на област Кърджали и за взаимодействие с националния и с общинските щабове

15. Областен съвет за тристранно сътрудничество

18. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Кърджали

Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на ОКБДП в област Кърджали и приложенията към него:

Утвърдени Правила

Приложения към Правилата на ОКБДП

19. Областна координационна група за учене през целия живот

ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КЪРДЖАЛИ, 2019 Г.

(Формирана в рамките на проект на МОН „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“)

Утвърдена със Заповед №РД-09-176/02.10.2019 г. на Областния управител на Област Кърджали

  ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯИНСТИТУЦИЯ             ДЛЪЖНОСТ
1.ПРЕДСЕДАТЕЛ   СЕВДА КОСТАДИНОВА КАМБУРОВАОбластна администрация КърджалиЗамeстник областен управител
2.ЗАМЕСТНИК –ПРЕДСЕДАТЕЛ   ЙОАНА КРАСИМИРОВА ТАШЕВА – ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОРРУО КърджалиСтарши експерт
3.СЕКРЕТАР   ВИЛДАН САМИ СЕФЕР – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОРОбластна администрация КърджалиСтарши експерт
     ЧЛЕНОВЕ:  
4.СТЕЛА СЕВДАЛИНОВА ДИМИТРОВАОбщина КирковоНачалник отдел «ОКЗСДСТ»
5.ШИРИН ЕМИН     СЮЛЕЙМАНОбщина КърджалиДиректор дирекция „Хуманитарни дейности“
6.МЮЗЕЙДА ШЮКРИ ПАШАЛЛЪОбщина МомчилградНачалник отдел „Хуманитарни дейности”
7.СВЕТЛА ВЕСКОВА ЖЕЛЯЗКОВАКРИБУправител на НЕА ГЕРМАНИКА ООД Кърджали
8.ДАНИЕЛ ТОЧЕВ ДЕЛЧЕВСъюз за стопанска инициатива (ССИ) КърджалиПредседател
9.РОСИЦА САШЕВА ЧАВДАРОВАДирекция „БТ“ КърджалиГлавен експерт в отдел „Активна политика на пазара на труда“
10.ДОРА МИТКОВА ХРИСТОВАОбластен информационен център КърджалиУправител     
11.ДОНКА ПАСКАЛЕВА ГЕОРГИЕВАПГ по икономика „Алеко Константинов” КърджалиЗаместник-директор по учебната дейност
12.КРЕМЕНА ИЛИЕВА СЛАВОВАПГ по туризъм “Проф.   д-р Асен Златаров” КърджалиЗаместник-директор по учебно-производствената дейност
13.ТАНЯ СТОЯНОВА ИЛИЕВАПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ КърджалиСтарши учител
14.МОАЗЕС РЕДЖЕБ ФАИКОУ „П.К. Яворов“ КърджалиСтарши учител в прогимназиален етап
15.ИНЖ. НИНА СТЕФАНОВА САНДЕВА“Европартнер” ЕООДУправител
16.ГАБРИЕЛА ДИМКОВА ЩИНОВАРегионален експертно-консултантски информационен център „Читалища” КърджалиЕксперт
17.ИВЕТА ЗДРАВКОВА ФИЛИПОВАРегионална библиотека „Н.Й. Вапцаров“ КърджалиЗавеждащ отдел „Методичен“
18.РУМЯНА ЦОНЕВА ПРОФИРОВАКТ Подкрепа КърджалиПредседател на образователния синдикат
19.ИВАНКА ДАФИНОВА КАРАКОЛЕВАКНСБОбластен координатор
20.РОСИЦА МИЛЧЕВА СРЕДКОВАСдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава”Председател

21. Областна комисия за изменение на землищни граници.

Комисията разглежда проекти за изменение и установява нови землищни граници между населени места в област Кърджали. Съставът на комисията се променя съобразно населените места и общината, в която те се намират.