ОБЯВА – МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОБЯВА

за

получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”, съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА:

            За получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България – градове от райони на планиране по NUTS-2 -за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика” (наричан по-долу за краткост „Проекта”), съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

            I. Цел на процедурата

Целта на процедурата е да бъдат закупени общо 6 (шест) броя недвижими имоти с оглед изпълнението на Проекта – по 1 (един) брой недвижим имот в един от посочените градове от всеки район на планиране по NUTS-2 на територията на Република България, както следва:

 1. Югозападен район за планиране (ЮЗРП) обхваща следните областни градове:
  1. София, Кюстендил, Благоевград и Перник
 • Южен централен район за планиране (ЮЦРП) обхваща следните областни градове:
  • Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали
 • Югоизточен район за планиране (ЮИРП) обхваща следните областни градове:
  • Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас
 • Североизточен район за планиране (СИРП) обхваща следните областни градове:
  • Варна, Добрич, Търговище и Шумен
 • Северен централен район за планиране (СЦРП) обхваща следните областни градове:
  • Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра
 • Северозападен район за планиране (СЗРП) обхваща следните областни градове:
  • Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч

II. Изисквания по отношение на недвижимите имоти

            1. Местонахождение и характеристики на имота:

1.1. в областен град;

1.2. комуникативно място, в близост до централната градска част и/или в непосредствена близост до спирка на градски транспорт (автобус, тролей, трамвай, и др.); локацията следва да предоставя широк спектър от транспортни връзки за бърз достъп от всички части на града;  имотът може да е разположен на партерен етаж и/или с осигурен достъп, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

1.3. предназначение – стопански обект, който не изисква промяна на предназначението. Видовете обекти според тяхното предназначение са описани в „Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях“, Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Допускат се предложения за обекти със следното предназначение и кодове:

 • „Обществени сгради“: Сграда за търговия – код 200;
 • Административна, делова сграда – код 300 и др.;
 • „Самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура“: офис – код 660; за търговска дейност – код 550 и др.;

1.4. площ – до 500 кв. м., с включени общи части, както следва:

 • Административна част: обща площ до 100 кв. м. (минимална площ 70 кв. м.), вкл. едно голямо помещение (зала за обучения и конференции); наличие на отворено пространство „open space” или отделни стаи/кабинети, вкл. санитарен възел за административната част. Допустими са 3% отклонения по отношение на площта;
 • Изложбена част: обща площ до 400 кв. м. (минимална площ 280 кв. м.) за разполагане на търговски обекти/щандове на отделни социални предприятия; наличие на санитарен възел. Допустими са 3% отклонения по отношение на площта.

1.5. степен на завършеност – с Акт 16/разрешение за ползване; изградени системи за електричество, водопровод и канализация и с партиди към съответните експлоатационни дружества, както и противопожарна система; изпълнени и приети довършителни работи; имотът да няма необходимост от подмяна на дограма, покрив или изменение на структурата; допустими са козметични и освежителни ремонтни дейности;  

1.6. с или без обзавеждане, като приоритет имат обзаведени помещения с изградени комуникации;

1.7. цена – до 898 евро на кв. м. Допускат се отклонения до 10 % съобразно средната пазарна цена за съответния град.

III. Необходими документи за кандидатстване

1. Офертата се изготвя и депозира до министъра на труда и социалната политика.

В офертата се описват:

а) индивидуализиращи данни по отношение на имота – пълно описание по документ за собственост, местоположение, кадастрален идентификатор, данни за площта (застроена площ, общи части и прилежащи помещения), граници и съседи; информация за собствеността на земята, върху която е построена сградата, в която се намира недвижимия имот (ако собственика на земята и собственика на имота са различни лица).

б) цена на кв. м. и обща цена на имота;

в) наличие или липса на вещни тежести и/или облигационни права, противопоставими на трети лица.

Към офертата се прилагат:

 1. Документ/и за собственост на недвижимия имот. Към документите може да се представи:

– документ доказващ степен на завършеност – Акт 16/разрешение за ползване;

– архитектурен план на сградата/обекта, от който е видно предназначението на помещенията и техните размери/квадратури – архитектурно заснемане/ копие от одобрени чертежи;

– актуално конструктивно становище/технически паспорт за сградата.

2. Снимков и/или видео материал.

3. Информация за лице за контакт (име, телефон и електронна поща) във връзка с възможност за осъществяване на огледи и изискване на допълнителни документи.

4. При подаване на оферта от посредник/брокер на недвижими имоти – следва да се приложи копие от подписан договор със собственика на имота със заличени лични данни.

            За всеки имот следва да се подготви отделна оферта.

            Лицата могат да подават офертни предложения за недвижими имоти, разположени в един, няколко или всички градове от съответните райони на планиране по NUTS-2 на територията на Република България, посочени по-горе в пункт I (първи) на настоящата Обява.

IV. Срок и място за подаване на офертите

Офертни предложения се подават до министъра на труда и социалната политика на следния адрес: гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2 и/или на е-mail: mlsp@mlsp.government.bg.

Краен срок за подаване на офертни предложения: до 17.30 ч. на 04.10.2022 г.

V. Оценяване на постъпилите предложения

Офертните предложения се оценяват на два етапа:

1. Първи етап: осъществява се преглед за допустимост на офертните предложения – по отношение на използваните образци, изискуеми документи и срок за кандидатстване.

Не се допускат до разглеждане и оценяване офертни предложения, които не са подадени по надлежния ред и в срок, както и офертни предложения, които не са окомплектовани с оглед изискванията на министъра, включително след предоставяне на допълнителен срок от 3 (три) дни.

2. Втори етап: оценяване и класиране на офертите, допуснати до разглеждане.

Класираните участници се уведомяват писмено, в 14-дневен срок след крайния срок за подаване на офертни предложения.

Оферта – изтеглете тук

З А П О В Е Д № РД – 09 – 202

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 09 – 202

  Кърджали     22.09.2022 г.

С вх. № АК-04-6420/19.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпила жалба от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год. от Бойко Методиев Борисов – представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС“, съгласно решение за образуване на коалицията от 03.08.2022 год.) срещу Заповед № РД-19-335 от 16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, с която се допълва Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, съгласно която са образувани 6 (шест) подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Момчилград за произвеждане на избори за народни представители 02 октомври 2022 год. и са утвърдени тяхната номерация, адрес и обхват.

В жалбата се излагат доводи, че правото на отзив по чл.91 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в настоящия случай е недопустимо и заповедта се явява издадена на неприложимо правно основание. В случай, че областният управител на област Кърджали счете, че е допустимо принципното приложение на правото на отзив, то жалбоподателят посочва, че Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград се явява издадена при неправилно приложение на нормата в хипотеза на изменяне. В диспозитива на обжалваната заповед се сочи, че се допълва Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград с мотиви, като жалбоподателят счита, че правото на отзив при хипотеза на изменяне на оспорен административен акт не следва да се извършва чрез допълването му и то с привидно валидни мотиви и твърдени фактически и правни основания за издаването му. Смята за недопустимо при висящо производство по оспорване на административен акт, издалият го административен орган да пристъпва към допълването му с мотиви и посочване на фактически и правни основания.

На следващо място в жалбата се посочва, че Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград е издадена в нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, като счита, че изложените мотиви за начина на определяне броя на ПСИК на територията на община Момчилград, не са релевантни. Смята за неотносими наведените доводи, че голяма част от заявленията са подадени от същите лица, които са го направили и на предходни избори, защото лицата не се вписват в избирателния списък за гласуване в ПСИК по презумпция, а е необходимо подаване на заявление по чл.37, ал. 1 и 2 от ИК за всеки отделен избор.

Жалбоподателят счита за неизяснено дали реално е извършена проверка на подадените заявления по чл.37, ал.1 от ИК за наличие на трайни увреждания, които не позволяват на избирателите да упражняват избирателното си право в изборно помещение. От мотивите не ставало ясно дали администрацията в община Момчилград има служители с познания в сферата на медицинската експертиза, които да извършат твърдяната проверка, или тя е извършена от служители на общината без необходимите познания и ценз.

            С писмо с изх.№ АК-04-6420-1/19.09.2022 год. на главния секретар на Областна администрация Кърджали от кмета на община Момчилград е изискана цялата административна преписка по издаване на нейна Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. С вх. № АК-04-6420-2/20.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпило писмо на кмета на община Момчилград, с което са представени следните три документа:

            1. Незаверено копие на Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград;

            2. Незаверено копие на Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/, Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, се допълва Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, като след таблицата с избирателните секции, съдържащи номерацията, адреса и обхвата на същите, се добавят мотиви.

            3. Оригинал на Протокол от 16.09.2022 год. от проведени при кмета на община Момчилград консултации за определяне на състава на ПСИК на територията на община Момчилград.

            Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. е издадена от компетентен орган съгласно чл.91, ал.1 от АПК – кметът на община Момчилград, който е издател на изменяния акт. С нея, на основание чл.91, ал.1 от АПК, се допълва Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, като след таблицата с избирателните секции, съдържащи номерацията, адреса и обхвата на същите, се добавят мотиви. Прави се обосновка, че образуването на ПСИК е продиктувано от значителния брой подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК от лица с адресна регистрация в отдалечени и разпръснати населени местата на територията на община Момчилград. Същият брой ПСИК са били образувани и при предходните избори за Президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 год.

            Посочва се, че от страна на Община Момчилград са извършени обстойни проверки дали избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК, отговарят на условията. В резултат на осъществената проверка Община Момчилград е отказала приемането на заявления по чл.37 от ИК от лица, които не отговарят на законовите изисквания.

            В Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград се сочи, че голяма част от подадените заявления са от същите лица, които са се възползвали от това си право и на проведените парламентарни избори на 11.06.2021 год. и на 14.11.2021 год., на които заявления е извършена проверка и от разследващите органи, като не са констатирани никакви нарушения. 

След като разгледа всички представени в Областна администрация Кърджали документи, като взе предвид и Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали, областният управител на област Кърджали приема жалба с вх. № АК-04-6420/19.09.2022 год. за допустима, като подадена от заинтересовано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 от ИК, а разгледана по същество – неоснователна, по следните съображения:

            Съгласно нормата на чл. 90, ал. 1 от ИК, на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37 от ИК.

            Посочените в Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. правни основания за издаването й, а именно чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.90, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/, Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, са валидни и релевантни, поради което се приема, че заповедта отговаря на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране на акта.

            Чл. 91 от АПК предоставя възможност на административния орган, издател на акта, при постъпване на жалба да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

            По своята същност правото на отзив на административния орган по чл. 91, ал. 1 от АПК не е контрол по административен ред, а определена от закона възможност органът сам да оттегли, отмени или измени издадения от него административен акт при наличие на предвидените абсолютни процесуални предпоставки за това – актът да подлежи на обжалване, да е постъпила жалба от заинтересована страна срещу него в законоустановения срок. Оспорената в настоящия случай Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград изменя чрез допълване административен акт, който отговаря и на трите условия, поради което областният управител на област Кърджали счита, че правото на отзив е приложимо спрямо Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград. Законодателят е предвидил тази възможност с цел процесуална икономия и отстраняване на допуснати при издаването на акта пороци. Преразглеждането на акта от издателя му е средство за изправяне на пропуски, както е направила и кметът на община Момчилград. След като жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ срещу Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград е изпратена от областния управител на област Кърджали в Община Момчилград, издателят на акта е приел за основателни изложените в жалбата твърдения, и ползвайки инструмента на чл.91, ал.1 от АПК, е санирал пороците на заповедта, като е допълнил подробни фактически основания за издаване на акта, каквото е изискването за съдържание на административния акт, съгласно чл.59, ал.2, т. 4 от АПК.

            Съгласно чл.90, ал.1, изр. второ от ИК районната избирателна комисия определя със  свое решение броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления. С Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали е определила броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Момчилград и Кърджали. С точка 1 от решението за територията на община Момчилград са определени 6 (шест) подвижни секционни избирателни комисии със същите номера и обхват, както в Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград. Видно от Протокол № 10 от 14.09.2022 год. от заседание на РИК Кърджали, Решение № 73-НС е прието с 10 гласа „ЗА“ от общо 10 участвали в гласуването членове на РИК Кърджали. На основание чл.73, ал.1 от Изборния кодекс решението е подлежало на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

            Броят, обхватът и номерацията на ПСИК на територията на община Момчилград, определени както с Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали, така и със Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, допълнена със  Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кметът на община Момчилград, са идентични, въпреки че РИК няма правомощия да определя обхвата на секциите, както и тяхната номерация, а само техния брой, като вземе предвид броя на подадените заявления.           

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс ОТХВЪРЛЯМ като неоснователна жалба с вх. № АК-04-6420/19.09.2022 год., подадена от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год.), срещу Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, с която се допълва Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. трето от Изборния кодекс настоящата заповед може да се обжалва в тридневен срок от обявяването й пред Административен съд – Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Кърджали незабавно след издаването й.

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ                       

Областен управител

З А П О В Е Д № РД – 09 – 201

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 09 – 201

  Кърджали      22.09.2022 г.

С вх. № АК-04-6418/19.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпила жалба от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год. от Бойко Методиев Борисов – представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС“, съгласно решение за образуване на коалицията от 03.08.2022 год.) срещу Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, с която се изменя Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, съгласно която са образувани 11 (единадесет) подвижни избирателни секции в община Кърджали за произвеждане на избори за народни представители 02 октомври 2022 год. и се утвърждава тяхната номерация и адрес. В жалбата се излагат доводи, че правото на отзив по чл.91 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в настоящия случай е недопустимо и заповедта се явява издадена на неприложимо правно основание. В случай, че областният управител на област Кърджали счете, че е допустимо принципното приложение на правото на отзив, то жалбоподателят посочва, че Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали се явява издадена при неправилно приложение на нормата в хипотеза на изменяне. В диспозитива на обжалваната заповед се сочи, че се изменя Заповед № 1221/13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали с мотиви, като жалбоподателят счита, че правото на отзив при хипотеза на изменяне на оспорен административен акт не следва да се извършва чрез допълването му и то с привидно валидни мотиви и твърдени фактически и правни основания за издаването му. Смята за недопустимо при висящо производство по оспорване на административен акт, издалият го административен орган да пристъпва към допълването му с мотиви и посочване на фактически и правни основания.

На следващо място в жалбата се посочва, че Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали е издадена в нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, като счита, че изложените мотиви за начина на определяне броя на ПСИК на територията на община Кърджали, не са релевантни. Смята за неотносими наведените доводи, че голяма част от заявленията са подадени от същите лица, които са го направили и на предходни избори, защото лицата не се вписват в избирателния списък за гласуване в ПСИК по презумпция, а е необходимо подаване на заявление по чл.37, ал. 1 и 2 от ИК за всеки отделен избор.

Жалбоподателят счита за неизяснено дали реално е извършена проверка на подадените заявления по чл.37, ал.1 от ИК за наличие на трайни увреждания, които не позволяват на избирателите да упражняват избирателното си право в изборно помещение. От мотивите не ставало ясно дали администрацията в община Кърджали има служители с познания в сферата на медицинската експертиза, които да извършат твърдяната проверка, или тя е извършена от служители на общината без необходимите познания и ценз.

            С писмо с изх.№ АК-04-6418-1/19.09.2022 год. на главния секретар на Областна администрация Кърджали от кмета на община Кърджали е изискана цялата административна преписка по издаване на негова Заповед № 1231/16.09.2022 год. С вх. № АК-04-6418-2/20.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпило писмо на кмета на община Кърджали, с което са представени следните документи:

            1. Незаверено копие на Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали;

            2. Незаверено копие на Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6340(1) в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, се изменя Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, като се добавят мотиви.

            3. Заверено копие на писмо с изх. № 92-00-766/14.09.2022 год. на секретаря на община Кърджали, адресирано до РИК Кърджали, с което се изпраща Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали. В писмото се посочва броя на подадените заявления по секции, както следва:

            1. Секция № 091600160 – 39 броя;

            2. Секция № 091600161 – 66 броя;

            3. Секция № 091600162 – 65 броя;

            4. Секция № 091600163 – 31 броя;

            5. Секция № 091600164 – 45 броя;

            6. Секция № 091600165 – 20 броя;

            7. Секция № 091600166 – 33 броя;

            8. Секция № 091600167 – 30 броя;

            9. Секция № 091600168 – 62 броя;

            10. Секция № 091600169 – 60 броя;

            11. Секция № 091600170 – 38 броя.

            4. Заверено копие на Протокол от 16.09.2022 год. от проведени при секретаря на община Кърджали консултации за определяне на състава на ПСИК на територията на община Кърджали.

            Заповед № 1231/16.09.2022 год. е издадена от компетентен орган съгласно чл.91, ал.1 от АПК – кметът на община Кърджали, който е издател на изменяния акт. С нея, на основание чл.91, ал.1 от АПК, се изменя Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, като се добавят мотиви. Прави се обосновка, че образуването на ПСИК е продиктувано от значителния брой подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК от лица с адресна регистрация в отдалечени и разпръснати населени местата на територията на община Кърджали. Същият брой ПСИК са били образувани и при предходните избори за Президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 год.

            Посочва се, че от страна на Община Кърджали са извършени обстойни проверки дали избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК, отговарят на условията.

            В Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали се сочи, че голяма част от подадените заявления са от същите лица, които са се възползвали от това си право и на проведените парламентарни избори на 14.11.2021 год., на които заявления е извършена проверка и от разследващите органи, като не са констатирани никакви нарушения. 

След като разгледа всички представени в Областна администрация Кърджали документи, като взе предвид и Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали, областният управител на област Кърджали приема жалба с вх. № АК-04-6418/19.09.2022 год. за допустима, като подадена от заинтересовано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 от ИК, а разгледана по същество – неоснователна, по следните съображения:

            Съгласно нормата на чл. 90, ал. 1 от ИК, на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37 о ИК.

            Посочените в Заповед № 1231/16.09.2022 год. правни основания за издаването й, а именно чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6340(1) в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, са валидни и релевантни, поради което се приема, че заповедта отговаря на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране на акта.

            Чл. 91 от АПК предоставя възможност на административния орган, издател на акта, при постъпване на жалба да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

            По своята същност правото на отзив на административния орган по чл. 91, ал. 1 АПК не е контрол по административен ред, а определена от закона възможност органът сам да оттегли, отмени или измени издадения от него административен акт при наличие на предвидените абсолютни процесуални предпоставки за това – актът да подлежи на обжалване, да е постъпила жалба от заинтересована страна срещу него в законоустановения срок. Оспорената в настоящия случай Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали изменя чрез допълване административен акт, който отговаря и на трите условия, поради което областният управител на област Кърджали счита, че правото на отзив е приложимо спрямо Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали. Законодателят е предвидил тази възможност с цел процесуална икономия и отстраняване на допуснати при издаването на акта пороци. Преразглеждането на акта от издателя му е средство за изправяне на пропуски, както е направила и кметът на община Кърджали. След като жалба с вх. № АК-04-6340/15.09.2022 год. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ срещу Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали е изпратена от областния управител на област Кърджали в Община Кърджали, издателят на акта е приел за основателни изложените в жалбата твърдения, и ползвайки инструмента на чл.91, ал.1 от АПК, е санирал пороците на заповедта, като е допълнил подробни фактически основания за издаване на акта, каквото е изискването за съдържание на административния акт, съгласно чл.59, ал.2, т. 4 от АПК.

            Съгласно чл.90, ал.1, изр. второ от ИК районната избирателна комисия определя със  свое решение броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления. С Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали е определила броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Момчилград и Кърджали. С точка 2 от решението за територията на община Кърджали са определени 11 (единадесет) подвижни секционни избирателни комисии със същите номера и обхват, както в Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали. Видно от Протокол № 10 от 14.09.2022 год. от заседание на РИК Кърджали, Решение № 73-НС е прието с 10 гласа „ЗА“ от общо 10 участвали в гласуването членове на РИК Кърджали. На основание чл.73, ал.1 от Изборния кодекс решението е подлежало на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

            Броят, обхватът и номерацията на ПСИК на територията на община Кърджали, определени, както Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали, така и със Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, допълнена със  Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кметът на община Кърджали, са идентични, въпреки че РИК няма правомощия да определя обхвата на секциите, както и тяхната номерация.    

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс ОТХВЪРЛЯМ като неоснователна жалба с вх. № АК-04-6418/19.09.2022 год., подадена от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год.), срещу Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, с която се изменя Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. трето от Изборния кодекс настоящата заповед може да се обжалва в тридневен срок от обявяването й пред Административен съд – Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Кърджали незабавно след издаването й.

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ                       

Областен управител

22 СЕПТЕМВРИ – 114 ГОДНИ ОТ НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Заместник областният управител на област Кърджали Бисер Николов, поднесе венец пред Паметника на освободителите в град Кърджали по повод 22-и – Ден на българската независимост.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ ГРАЖДАНИ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ,

Днес честваме 113-годишнината от Независимостта на България!

На 22 септември 1908 година е обявена Независимостта на България! На този ден се издига международният авторитет на нашата страна и тя се превръща в равноправна на другите европейски държави. Българският народ доказва своята непреклонност и стремеж към единство и просперитет.

Нека на този ден отдадем заслужен  почит на хилядите, дали живота си в освободителната борба и отвоювали независимостта на нашата Родина. Нека бъдем достойни наследници на нашите деди и да съхраним жаждата за свобода и независимост, за да пребъде България!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

Областен управител

15.09.2022 г.

 Кърджали

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

Областна администрация Кърджали се включи в националната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“ инициирана от bTV Media Group. Към най-мащабната екологична инициатива у нас, днес се присъединиха повечето от служителите на областна администрация, заедно със заместник областния управител Бисер Николов. Почистено бе намиращо се в близост до Кърджали, в местността Кьош дере, край пътя Кърджали – Ардино находище на Венерин косъм. Природната забележителност е обявено за защитена местност през 1981 г. с цел опазване на популацията на папрат “Венерин косъм”. Само за няколко часа бяха събрани 70 чувала със смет и отделно по-едри отпадъци. 

ЗАПОВЕД № РД – 09 – 194

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 09 – 194

  Кърджали       17.09.2022 г.

С вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпила жалба от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год. от Бойко Методиев Борисов – представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС“, съгласно решение за образуване на коалицията от 03.08.2022 год.) срещу Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, с която са образувани 6 (шест) подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Момчилград за произвеждане на избори за народни представители 02 октомври 2022 год. и са утвърдени тяхната номерация, адрес и обхват. В жалбата се излагат доводи, че заповедта не отговаря на изискването на чл.59, ал.2, т.4 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и посочените фактически и правни основания са бланкетни. Твърди се, че липсата на мотиви води до неяснота дали и как е извършена проверка по чл.37, ал.3а от ИК. Жалбоподателят счита, че липсата на мотиви прави невъзможно да се установи дали и до колко са спазени законовите изисквания при издаване на акта. В жалбата е посочено, че заповедта на кмета на община Момчилград нарушава и разпоредбата на чл.90, ал.1, изр. второ от ИК, както и точка 6 и точка 7 от Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на Централната избирателна комисия, поради това, че тя е издадена преди Районна избирателна комисия Кърджали да е определила със свое решение точния брой на подвижните секционни избирателни комисии. Иска се областния управител на област Кърджали да отмени горецитираната заповед като незаконосъобразна.

            С писмо с изх.№ АК-04-6341-1/15.09.2022 год. на главния секретар на Областна администрация Кърджали от кмета на община Момчилград е изискана цялата административна преписка по издаване на нейна Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. С вх. № АК-04-6341-2/16.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпило писмо на кмета на община Момчилград, в което е посочен броя на подадените заявления по секции към 13.09.2022 год., а именно:

            1. Секция № 092100057 – 25;

            2. Секция № 092100058 – 13;

            3. Секция № 092100059 – 16;

            4. Секция № 092100060 – 36;

            5. Секция № 092100061 – 13;

            6. Секция № 092100062 – 37.

            С писмото са представени и следните два документа:

            1. Незаверено копие на Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград;

            2. Оригинал на Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/, Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, се допълва Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, като след таблицата с избирателните секции, съдържащи номерацията, адреса и обхвата на същите, се добавят мотиви. Посочено е, че образуването на ПСИК е продиктувано от значителния брой подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК от лица с адресна регистрация в отдалечени и разпръснати населени местата на територията на община Момчилград. Същият брой ПСИК са били образувани и при предходните избори за Президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 год.

            Посочва се също, че от страна на Община Момчилград са извършени обстойни проверки дали избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК, отговарят на условията. В резултат на осъществената проверка Община Момчилград е отказала приемането на заявления по чл.37 от ИК от лица, които не отговарят на законовите изисквания.

            В Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград се сочи, че голяма част от подадените заявления са от същите лица, които са се възползвали от това си право и на проведените парламентарни избори на 11.06.2021 год. и на 14.11.2021 год., на които заявления е извършена проверка и от разследващите органи, като не са констатирани никакви нарушения. 

След като разгледа всички представени в Областна администрация Кърджали документи, включително издадената след постъпване на жалбата Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, като взе предвид и Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали, областният управител на област Кърджали приема жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. за допустима, като подадена от заинтересовано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 от ИК, а разгледана по същество – неоснователна, по следните съображения:

Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. е издадена от компетентен орган съгласно чл.90, ал.4, във връзка с чл.8, ал.2 от ИК – кметът на община Момчилград, в определения в Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК срок – не по-късно от 17 септември 2022 год. Със заповедта са образувани 6 (шест) подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Момчилград и са утвърдени тяхната номерация, адрес и обхват, както следва:

            1. Секция № 092100057 – гр. Момчилград;

            2. Секция № 092100058 – с. Звездел, с. Чайка, с. Карамфил и с. Синделци;

            3. Секция № 092100059 – с. Нановица, с. Кос, с. Лале, с. Неофит Бозвелиево и с. Врело;

            4. Секция № 092100060 – с. Груево, с. Свобода, с. Летовник, с. Върхари, с. Балабаново, с. Садовица, с. Загорско, с. Птичар, с. Горско Дюлево, с. Каменец и с. Прогрес;

            5. Секция № 092100061 – с. Постник, с. Девинци, с. Гургулица, с. Момина Сълза, с. Татул, с. Равен и с. Чобанка;

            6. Секция № 092100062 – с. Ауста, с. Кременец, с. Соколино, с. Багрянка и с. Чуково.

            Посочените в акта правни основания за издаването му, а именно чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.2 от Изборния кодекс /ИК/, Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК, са валидни и релевантни, поради което се приема, че заповедта отговаря на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, но само по отношение на правните основания.

            При издаването на Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград действително са допуснати нарушения на разпоредби на АПК и на Изборния кодекс. В акта не са посочени фактическите основания за неговото издаване. Липсата на мотиви опорочава административния акт, доколкото без наличието им не е възможна проверка за съществуването или основателността на фактите, послужили като основание за издаване на акта, а оттук и на законосъобразността му.

            На следващо място обжалваната заповед е издадена на 13.09.2022 год. преди да е изпълнено условието на чл.90, ал.1, изр. второ от ИК, а именно районната избирателна комисия да е определила със свое решение броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления. С Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали е определила броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Момчилград и Кърджали. С точка 1 от решението за територията на община Момчилград са определени 6 (шест) подвижни секционни избирателни комисии със същите номера и обхват, както в Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград.

            Разпоредбата на чл. 91 от АПК, обаче, предоставя възможност на административния орган, издател на акта, при постъпване на жалба да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

            По своята същност правото на отзив на административния орган по чл. 91, ал. 1 АПК не е контрол по административен ред, а определена от закона възможност органът сам да оттегли, отмени или измени издадения от него административен акт при наличие на предвидените абсолютни процесуални предпоставки за това – актът да подлежи на обжалване, да е постъпила жалба от заинтересована страна срещу него в законоустановения срок. В настоящия случай и трите предпоставки са налице. Преразглеждането на акта от издателя му е средство за изправяне на пропуски, както е направила и кметът на община Момчилград със своята Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. Така пороците на оспорената пред областния управител на област Кърджали Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. са санирани, като са изложени подробни фактически основания за издаване на акта, каквото е изискването за съдържание на административния акт, съгласно чл.59, ал.2, т. 4 от АПК.

            Предвид факта, че броят и обхватът на ПСИК на територията на община Момчилград, определени, както с Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали, така и със Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград са идентични, може да се приеме, че със Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кметът на община Момчилград (издадена след приемане на Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. на РИК Кърджали) е санирала и този порок на оспорения акт.

            Съгласно разпоредбата на чл.91, ал.2 от АПК, във връзка с чл.8, ал.4 от Изборния кодекс Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград също подлежи на обжалване от заинтересованите лица в тридневен срок след обявяването й пред областния управител на област Кърджали.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс ОТХВЪРЛЯМ като неоснователна жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год., подадена от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год.), срещу Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. трето от Изборния кодекс настоящата заповед може да се обжалва в тридневен срок от обявяването й пред Административен съд – Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Кърджали незабавно след издаването й.

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

Областен управител

ЗАПОВЕД № РД – 09 – 193

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 09 – 193

  Кърджали       17.09.2022 г.

С вх. № АК-04-6340/15.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпила жалба от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год. от Бойко Методиев Борисов – представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС“, съгласно решение за образуване на коалицията от 03.08.2022 год.) срещу Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, с която са образувани 11 (единадесет) подвижни избирателни секции в община Кърджали за произвеждане на избори за народни представители 02 октомври 2022 год. и се утвърждава тяхната номерация и адрес. В жалбата се излагат доводи, че заповедта не отговаря на изискването на чл.59, ал.2, т.4 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и посочените фактически и правни основания са бланкетни. Твърди се, че липсата на мотиви води до неяснота дали и как е извършена проверка по чл.37, ал.3а от ИК. Жалбоподателят счита, че липсата на мотиви прави невъзможно да се установи дали и до колко са спазени законовите изисквания при издаване на акта. В жалбата е посочено, че заповедта на кмета на община Кърджали нарушава и разпоредбата на чл.90, ал.1, изр. второ от ИК, както и точка 6 и точка 7 от Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на Централната избирателна комисия, поради това, че тя е издадена преди Районна избирателна комисия Кърджали да е определила със свое решение точния брой на подвижните секционни избирателни комисии. Иска се областния управител на област Кърджали да отмени горецитираната заповед като незаконосъобразна.

            С писмо с изх.№ АК-04-6340-1/15.09.2022 год. на главния секретар на Областна администрация Кърджали от кмета на община Кърджали е изискана цялата административна преписка по издаване на негова Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. С вх. № АК-04-6340-2/16.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпило писмо на кмета на община Кърджали, с което са представени следните три документа:

            1. Заверено копие на Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали;

            2. Заверено копие на писмо с изх. № 92-00-766/14.09.2022 год. на секретаря на община Кърджали, адресирано до РИК Кърджали, с което се изпраща Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали. В писмото се посочва броя на подадените заявления по секции, както следва:

            1. Секция № 091600160 – 39 броя;

            2. Секция № 091600161 – 66 броя;

            3. Секция № 091600162 – 65 броя;

            4. Секция № 091600163 – 31 броя;

            5. Секция № 091600164 – 45 броя;

            6. Секция № 091600165 – 20 броя;

            7. Секция № 091600166 – 33 броя;

            8. Секция № 091600167 – 30 броя;

            9. Секция № 091600168 – 62 броя;

            10. Секция № 091600169 – 60 броя;

            11. Секция № 091600170 – 38 броя.

            3. Заверено копие на Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6340 /1/ в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, се изменя Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали. В изменящия акт са изброени същите по брой, номера и обхват 11 (единадесет) ПСИК, както посочените в Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. Добавени са мотиви, съгласно които образуването на ПСИК е продиктувано от значителния брой подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК от лица с адресна регистрация в отдалечени и разпръснати населени местата на територията на община Кърджали. Отбелязано е, че същият брой ПСИК са били образувани и при предходните избори за Президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 год., което е позволило своевременно обслужване на включените в тях населени места. Посочен е броят на подадените заявления от лица с трайни увреждания по секции, както следва:

            1. Секция № 091600160 – 39 броя;

            2. Секция № 091600161 – 66 броя;

            3. Секция № 091600162 – 65 броя;

            4. Секция № 091600163 – 31 броя;

            5. Секция № 091600164 – 45 броя;

            6. Секция № 091600165 – 20 броя;

            7. Секция № 091600166 – 33 броя;

            8. Секция № 091600167 – 30 броя;

            9. Секция № 091600168 – 62 броя;

            10. Секция № 091600169 – 60 броя;

            11. Секция № 091600170 – 38 броя.

            Посочва се също, че от страна на Община Кърджали са извършени обстойни проверки дали избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК, отговарят на условията. Направена била преценка от Общината дали здравословното състояние на същите е от такова естество, че да им позволява да се придвижват до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

            В Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали се сочи, че голяма част от подадените заявления са от същите лица, които са се възползвали от това си право и на проведените избори за президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 год., на които заявления е дори извършена проверка и от разследващите органи, като не са констатирани никакви нарушения. 

След като разгледа всички представени в Областна администрация Кърджали документи, включително издадената след постъпване на жалбата Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, като взе предвид и Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали, областният управител на област Кърджали приема жалба с вх. № АК-04-6340/15.09.2022 год. за допустима, като подадена от заинтересовано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 от ИК, а разгледана по същество – неоснователна, по следните съображения:

Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. е издадена от компетентен орган съгласно чл.90, ал.4, във връзка с чл.8, ал.2 от ИК – кметът на община Кърджали, в определения в Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК срок – не по-късно от 17 септември 2022 год. Със заповедта са образувани 11 (единадесет) подвижни избирателни секции в община Кърджали за произвеждане на избори за народни представители 02 октомври 2022 год. и е утвърдена тяхната номерация и адрес, както следва:

            1. Секция № 091600160 – гр. Кърджали, с. Резбарци, с. Зимзелен, с. Пропаст, с. Сипей, с. Панчево, с. Повет

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            2. Секция № 091600161 – с. Рани лист, с. Солище, с. Скърбино, с. Иванци.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            3. Секция № 091600162 – с. Костино, с. Чеганци, с. Чилик, с. Охлювец, с. Черна скала.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            4. Секция № 091600163 – с. Енчец, с. Ридово, с. Снежинка, с. Дъждовница, с. Брош, с. Бленика, с. Пеньово, с. Крайно село, с. Царевец.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            5. Секция № 091600164 – с. Стремци, с. Соколяне, с. Стремово, с. Бели пласт, с. Люляково, с. Долна Крепост, с. Горна Крепост, с. Ястреб.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            6. Секция № 091600165 – с. Перперек, с. Кокиче, с. Калоянци, с. Сватбаре, с. Гняздово, с. Мъдрец.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            7. Секция № 091600166 – с. Бойно, с. Каменарци, с. Кокошане, с. Кьосево, с. Кобиляне.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            8. Секция № 091600167 – с. Широко поле, с. Жинзифово, с. Орешница, с. Скалище, с. Седловина, с. Гъсково.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            9. Секция № 091600168 – с. Мост, с. Добриново, с. Черешица, с. Крин, с. Конево, с. Бяла поляна, с. Страхил войвода, с. Звиница, с. Бащино.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            10. Секция № 091600169 – с. Опълченско, с. Айрово, с. Воловарци, с. Дънгово, с. Глухар, с. Дъждино, с. Пепелище, с. Македонци.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            11. Секция № 091600170 – с. Чифлик, с. Мургово, с. Висока поляна.

            Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41.

Посочените в акта правни основания за издаването му, а именно чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.2 и чл.37 от Изборния кодекс /ИК/ и Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България, са валидни и релевантни, поради което се приема, че заповедта отговаря на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, но само по отношение на правните основания.

            При издаването на Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали действително са допуснати нарушения на разпоредби на АПК и на Изборния кодекс. В акта не са посочени фактическите основания за неговото издаване. Липсата на мотиви опорочава административния акт, доколкото без наличието им не е възможна проверка за съществуването или основателността на фактите, послужили като основание за издаване на акта, а оттук и на законосъобразността му.

            На следващо място обжалваната заповед е издадена на 13.09.2022 год. преди да е изпълнено условието на чл.90, ал.1, изр. второ от ИК, а именно районната избирателна комисия да е определила със свое решение броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления. С Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали е определила броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Момчилград и Кърджали. С точка 2 от решението за територията на община Кърджали са определени 11 (единадесет) подвижни секционни избирателни комисии със същите номера и обхват, както в Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали.

            Разпоредбата на чл. 91 от АПК, обаче, предоставя възможност на административния орган, издател на акта, при постъпване на жалба да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

            По своята същност правото на отзив на административния орган по чл. 91, ал. 1 АПК не е контрол по административен ред, а определена от закона възможност органът сам да оттегли, отмени или измени издадения от него административен акт при наличие на предвидените абсолютни процесуални предпоставки за това – актът да подлежи на обжалване, да е постъпила жалба от заинтересована страна срещу него в законоустановения срок. В настоящия случай и трите предпоставки са налице. Преразглеждането на акта от издателя му е средство за изправяне на пропуски, както е направил и кметът на община Кърджали със своята Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. Така пороците на оспорената пред областния управител на област Кърджали Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. са санирани, като са изложени фактически основания за издаване на акта, каквото е изискването за съдържание на административния акт, съгласно чл.59, ал.2, т. 4 от АПК.

            Предвид факта, че броят и обхватът на ПСИК на територията на община Кърджали, определени, както с Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали, така и със Заповед № 1221 от 13.09.2022 год., преповторени в Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, са идентични, може да се приеме, че със Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали (издадена след приемане на Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. на РИК Кърджали) е санирала и този порок на оспорения акт.

            Съгласно разпоредбата на чл.91, ал.2 от АПК, във връзка с чл.8, ал.4 от Изборния кодекс Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали също подлежи на обжалване от заинтересованите лица в тридневен срок след обявяването й пред областния управител на област Кърджали.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс ОТХВЪРЛЯМ като неоснователна жалба с вх. № АК-04-6340/15.09.2022 год., подадена от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год.), срещу Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. трето от Изборния кодекс настоящата заповед може да се обжалва в тридневен срок от обявяването й пред Административен съд – Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Кърджали незабавно след издаването й.

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

Областен управител

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД 15 СЕПТЕМВРИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

 СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Приемете моите поздравления по случай започването на Новата учебна 2022-2023 година!

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Възпитавайте в учениците добро, помагайте им да изградят своята ценностна система, откривайте пред тях нови възможности, страст и дръзновение да следват мечтите си. Бъдете за тях пример, опора и вдъхновение. Защото да бъдеш учител е не просто мисия, а призвание!

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Някои от вас ще прекрачат прага на училището за първи път, ще създадат нови приятелства и ще открият силата на знанието. Други ще се изправят пред нови предизвикателства и ще продължат своя устрем по пътя към реализирането на целите си. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Подкрепяйте своите деца, споделяйте техните успехи и загуби, преживявайте техните вълнения и поощрявайте тяхното любопитство. Извървете заедно с тях пътя към израстването и превръщането им в знаещи и мислещи хора!

НА ДОБЪР ЧАС!

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

Областен управител

15.09.2022 г.

 Кърджали

От 15 септември се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

Министерство на здравеопазването Министър на здравеопазването

З А П О В Е Д

На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Админист- ративнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Въвеждам временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г., както следва:

а) в детските ясли и детските градини – съгласно Приложение № 1; б) в училищата и ЦСОП – съгласно Приложение № 2.

 • Физическите и юридически лица, които са собственици или ръководят детска ясла, детска градина, училище или ЦСОП да създадат необходимата организация за прилагане на съответните противоепидемични мерки по т. 1 и да контролират изпълнението им.
 • Заповедта влиза в сила от 15.09.2022 г.
 • Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ

Министър на здравеопазването

Приложение № 1 към т. 1, буква „а“.

Противоепидемични мерки в детски ясли и детски градини

I.  Спазване на физическа дистанция между децата от отделни групи, между пер- сонала на отделни групи и между родителите и персонала на детската градина:

 1. Организиране, при възможност, на работата с деца в една и съща група и с един и същи персонал;
  1. Недопускане, при възможност, смесването на деца от отделни групи при провеж- дане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на дейности по чл. 19 от Наредба

№ 5 от 2016 г. за предучилищното образование в детската градина;

 • Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи при следните условия:
  • след приключване на работата с всяко дете или група помещението се проветрява, дезинфекцира се работното пространство и всички контактни повърхности, а използваните материали, които позволят измиване и дезинфекция, се измиват с топла вода и сапун или се дезинфекцират;
  • работата със следващото дете или група започва не по-рано от 20 минути след приключване на работата с предходното дете или група;
  • провеждане на дейности на открито, когато метеорологичната обстановка позво- лява това;
  • Комуникацията между родители и персонал (провеждане на родителски срещи и др.) да се осъществява от разстояние (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м;
  • Провеждането на събрания на обществени съвети, общи събрания и педагогически съвети да се осъществява в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация събиранията да се провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., проветря- ване на помещението и дезинфекция на повърхности.

II.   Хигиена на ръцете:

 1. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун и салфетки за еднократна употреба за подсушаване на ръцете във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички деца и за персонала; ежедневно проследяване за изразходването им и своевременното им осигуряване;
 • Осигуряване на подходящи биоциди за дезинфекция на ръце, които да се използват, когато дете/лице не е в близост до топла вода и течен сапун;
  • Задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на тоалетната. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посеще- ние на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне.

III.   Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:

 1. Осъществяване, при възможност, на сутрешния прием на децата през всички въз- можни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопус- кане смесването на деца от различни групи;
 2. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
 3. Проветряването, почистването и дезинфекцията на повърхности и предмети се извършва съгласно Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103 от 2008 г.) и Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.), като се провежда допълнително:
 4. проветряване на помещенията за най-малко 5 минути на всеки астрономически час в съответствие с метеорологичните условия;
 5. ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани и др.

Приложение № 2 към т. 1, буква „б“

Противоепидемични мерки в училища и центрове за специални образователна подкрепа

I.   Спазване на физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала на училището/ЦСОП:

 1. Въвеждане, при възможност, на различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за различни паралелки, класове и/или етапи на образование в зави- симост от броя обучавани ученици;
  1. Преминаване, при възможност, на двусменен режим на присъствено обучение с ог- лед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня и предотвратяване на тяхното взаимодействие;
 • Определяне, при възможност, на отделна класна стая за всяка паралелка, с цел да се избегне преместването на учениците от стая в стая;
  • Създаване на организация за обучение на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило на сградата;
  • Създаване на организация за еднопосочно придвижване на учениците и учителите в коридорите и по стълбите.
  • Осигуряване, при възможност, на максимално физическо отстояние между учителя и местата на учениците, както и между местата на учениците, чрез разполагане на ученическите маси/чинове в полукръг, зиг-загообразно и други, съобразно броя на учениците и големината на класната стая;
  • Ограничаване, при възможност, на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката;
  • Провеждане на максимален брой часове на открито, в т.ч. и по физическо въз- питание, когато метеорологичната обстановка позволява това. Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;
  • Използване на физкултурния салон само от една паралелка в един учебен час;
  • Осъществяване на храненето в училище/ЦСОП по график, без струпване на ученици от различни паралелки;
  • Обособяване, при възможност, на зони за хранене за отделните паралелки под формата на кетъринг с индивидуални прибори на различни места, включително в класни стаи, в училищния двор, в шатри, в беседки и други;
  • Намаляване престоя на учителите в учителската стая при спазване на изисквани- ята за физическа дистанция от 1,5 м. между тях;
  • Осъществяване на комуникацията между родители и педагогически персонал (провеждане на родителски срещи и др.) от разстояние (по телефон, електронна поща, плат- форми и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за физи- ческа дистанция от 1,5 м;
  • Осъществяване на събрания на обществените съвети, на ученическите съвети, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуника- ция събиранията се провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м, проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности.

II.   Проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности:

 1. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и най-малко 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;
 2. Проветряване на учителската стая по време на всеки час за най-малко 5 минути;
 • Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, учебни маси/чинове, учи- телски маси/катедри, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асан- сьори, парапети, уреди, екрани, инструменти, клавиатури, мишки, и други;
 • Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на тоалетни чинии, мивки, кранове и на санитарните помещения по график;
 • Провеждане на дезинфекция на учителската стая най-малко 2 пъти дневно;
 • Провеждане на дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди всеки

курс;

 • При извършване на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, за предотвратяване

неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор, се провежда допълнително проветряване, а при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърх- ности и предмети.

III.   Хигиена на ръцете:

 1. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун, салфетки за еднократна употреба или автоматичен сешоар за подсушаване на ръцете в тоалетните и/или в санитарните поме- щения;
 2. Осигуряване на биоцид за ежедневна дезинфекция на ръце на видно място на входа на училището/ЦСОП, в класните стаи, кабинетите, лабораториите, работилниците, стаята на учителите и други помещения в сградата на училището/ЦСОП;
 3. Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена.

IV.   Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:

 1. Осъществяване, при възможност, на прием на учениците през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици), като се изготви разпределение за прием на учениците по паралелки през съответния вход, без струпване на ученици и учители и при спазване на физическа дистанция;
 2. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.