Планове и стратегии

Планове-и-стратегии

Планове и стратегии

Регионални

Регионален план за развитие на ЮЦР 2007-2014

Регионален план за развитие на ЮЦР 2014-2020

Регионален генерален план за обособената територия на ВИК Кърджали

Областни

Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП на област Кърджали за 2020 г.

План-програма за изпълнение на областната политика по БДП на област Кърджали за 2022 г.

План-програма за изпълнение на областната политика по БДП на област Кърджали за 2021 г.

План-програма за подобряване на на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за 2020 г.

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за 2019 г.

План-програма за подобряване на на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за периода 2019-2020 г.

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за 2018 г.

Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на област Кърджали, за периода 2020- 2021 г.

Междинна оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Кърджали, за периода 2016 – 2017 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020 г.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кърджали (2011 – 2015 г.)

Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020 г.

Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Кърджали за периода 2012 – 2020 г.

План за действие за периода 2012 – 2013 г. за изпълнение на поставените цели в Стратегията за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Кърджали за периода 2012 – 2020 г.

Мерки за предпазване на служителите от Областна администрация – Кърджали от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа

Областна стратегия за интегриране на ромите и лицата в неравностойно положение от другите етнически групи в област Кърджали в периода 2012 – 2020 г.

Годишен план за младежта в област Кърджали за 2020 г.

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) е приет на 18.12.2013 г. от Министерски съвет в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС за предоставяне на Гаранция за младежта. Важна роля в процеса по идентифицирането и осъществяване на контакт с младежите, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда, имат общинските администрации.

Областен план за защита при бедствия на област Кърджали

Областна стратегия за развитие на туризма на област Кърджали за периода 2012 – 2015 г.

Методика за изработване на областна здравна карта

Междинен доклад за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014 – 2020 г.

Общински

Общински план за развитие на община Джебел 2007-2013г.

Общински план за развитие на община Кирково 2007-2013г.

Общински план за развитие на община Крумовград 2007-2013г.

Общински план за развитие на община Кърджали 2007-2013г.

Общински план за развитие на община Момчилград 2007-2013г.

Общински план за развитие на община Черноочене 2007-2013г.