Въвеждане на общата рамка за оценка – CAF в Областна администрация Кърджали

Въвеждане на общата рамка за оценка – CAF в Областна администрация Кърджали

            Областна администрация Кърджали стартира самооценяване на дейността си чрез прилагане на модела Обща рамка за оценка (CAF) като инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор.

            CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него. Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване.

            Целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Областна администрация Кърджали, ще усъвършенства цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.

            В тази връзка екипът на Областна администрация Кърджали отправя покана към всички заинтересовани страни да окажат съдействие при извършването на самооценката, като предоставят в писмен вид своите мнения и препоръки относно начина и качеството на работа в Областна администрация Кърджали:

            – в деловодството на Областна администрация Кърджали, находящо се в стая № 101 на партерния етаж в сградата на администрацията –гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;

            –  в кутията за предложения и сигнали, разположена на партерния етаж в сградата на администрацията –гр. Кърджали, бул. „България“ № 41

            – на електронния адрес на администрацията obl.adm@gmail.com

Вашите мнения и препоръки са важни за нас и предварително Ви благодарим за тях!

CAF – Европейски модел за подобряване на публичните организации чрез самооценка
Видео CAF