Експерт – експерт връзки с обществеността

Връзки с обществеността

Експерт

“Връзки с обществеността”

Биография

Контакт

Правомощия

Извлечение от устройствен правилник на областните администрации

Чл. 76. Служителят за връзки с обществеността:

1. организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;

2. отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;

3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;

4. планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;

5. координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;

6. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;

7. организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;

8. предоставя информация на дирекция “Връзки с обществеността и протокол” на Министерството на държавната администрация и административната реформа и на дирекция “Правителствена информационна служба” на Министерския съвет.