Информация

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

ЕИК: 108070973

Тел:

0361/60150

Факс:

0361/60151

Електронна поща:

obl.adm@kardzhali.org

obl.adm@gmail.com

Адрес: гр. Кърджали 6600, бул. “България” №41

Работно време: 09.00-17.30 часа

Приемни дни на областния управител:

Всеки ПЪРВИ и ТРЕТИ ВТОРНИК от месеца от 14.00 до 16.00 часа

Записване:

Чрез попълнен “Информационен лист”, който се подава в стая №101 или се изпраща на електронна поща

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджет към първостепенния разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет. Областната администрация подпомага областния управител при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Областният управител докладва ежегодно за дейността на областната администрация пред Министерския съвет.

Съгласно Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Закона за администрацията (ЗА) заповедите на областния управител могат да се обжалват пред съответния административен съд.

В рамките на предоставените му правомощия областният управител издава заповеди. Областният управител може да оспорва незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му.

ЕКСПЕРТИТЕ НА ОА КЪРДЖАЛИ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАТ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ,

свързани с дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по:

 • опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 • управление на държавна собственост;
 • разпореждане с имотите и вещите – държавна собственост;
 • надзор и актуване на имотите и вещите – държавна собственост;
 • контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • контрол и координация по устройство на територията и защита при бедствия;
 • регионално развитие и териториална координация;
 • международно сътрудничество;
 • земеделие, гори, икономика и енергийна ефективност;
 • устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура;
 • образование, култура и младежки дейности;
 • екология, води и здравеопазване;
 • управлението на В и К системите;
 • опазването на обществения ред;
 • защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 • транспортното обслужване и безопасността на движението;
 • етническите въпроси;
 • стратегическо планиране и европейски програми;
 • разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие /областния съвет за развитие; областната стратегия за развитие; регионалния съвет за развитие; областния съвет по сигурност/