Информация за околната среда

Околна среда

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) се приемат на електронен адрес:

obl.adm@kardzhali.org

Анонимни сигнали не се приемат!

Предприятия с висок рисков потенциал в област Кърджали

I. Оператор/ Притежател на разрешителното:
“Оловно-цинков комплекс”АД – гр. Кърджали
Адрес:  6600 гр. Кърджали, бул. „България” №127
Издадено разрешително за експлоатация  по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда № 70/ 2007г. от 23.08.2007г.
Комплексно разрешително: № 124/2006г
За експлоатация на следните инсталации и съоръжения:
Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
1. Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка
   – Пържене на метални руди 
   – Производство на цинк 
   – Производство на цинков сулфат 
   – Производство на цинков дихлорид 
   – Производство на цинков оксид 
2. Инсталация за производство на олово и оловни сплави
   – Агломериране на оловна шихта 
   – Производство на олово 
   – Производство на олово, чрез преработка на негодни за употреба акумулатори 
3. Производство на кадмий
4. Производство на бисмут
5. Депо за опасни отпадъци – Депo за оловна шлака и отработени филтърни платна
6. Депо за опасни отпадъци – Депо за оловно-цинков кек
7. Депо за опасни отпадъци – Депо за утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води
8. Депо за опасни отпадъци 
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
1. Инсталация за производство на топлоенергия;
2. Депо за опасни отпадъци – Депо за износена футеровка и огнеупорни материали, набивна маса от индукционни пещи;
3. Инсталация за стабилизиране на ярозитни кекове – нова.

II. Оператор/ Притежател на разрешителното:
„Горубсо-Кърджали” АД – гр. Кърджали
Адрес:  6600 гр. Кърджали, ул. „Републиканска” №83
Издадено разрешително за експлоатация  по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда № 156/ 2010г.

Състояние на въздуха

Процедура за информиране на населението при повишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон в атмосферния въздух, на базата на инструкция, одобрена със Заповед No РД-353/29.05.2009г. на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 23., ал. 1 от Закона за опазване на околната среда при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен или индивидуален административен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, лицата, извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите, са длъжни незабавно да уведомят съответните областни управители, кметовете на съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а при промяна на радиационната обстановка – и Агенцията за ядрено регулиране.
     При регистрирано превишаване на установените алармени прагове (за серен диоксид – 500 мкг/м3, азотен диоксид – 400 мкг/м3, озон – 240 мкг/м3 атмосферен въздух) Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-Хасково изпраща на компетентните ведомства и организации, както и на регионалните средства за масово осведомяване (СМО) следната информация:
– Данни за наблюдаваните превишения – местонахождение на района с превишаване; вид на превишавания алармен праг; дата, начален час и продължителност на превишаването; най-висока средночасова стойност
– Прогноза за оставащата част от деня и следващите дни –  географски район на очакваните превишения на алармения праг;  очаквана промяна на нивата на замърсителя (понижение, стабилизиране или повишаване);
– Информация за възможните здравни последствия и препоръчително поведение – информация за чувствителните групи от населението; описание на вероятните симптоми; препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население, къде може да се получи по-нататъшна информация;
– Информация за превантивните действия за намаляване на замърсяването и/или излагането на него: посочване на основните сектори, източници на замърсяване; препоръки за действия за намаляване на емисиите.
     Информацията се изпраща по електронна поща и по факс от РИОСВ – Хасково в рамките на 30 минути и не по-късно от един час от момента на получаване в Регионалния диспечерски пункт (РДП) и Централния диспечерски пункт (ЦДП) на третата надпрагова средночасова концентрация на )съответния замърсител, т.е. не по-късно от един час след постъпване на данните в РДП/ ЦДП. 
     Разпоредбите на Инструкцията се прилагат в случаите на регистрирано превишаване на съответния алармен праг за един от трите атмосферни замърсители в даден автоматичен пункт за мониторинг в продължение на три последователни часа или при прогнозиране нивата на замърсителя в атмосферния въздух.
      В случаи на регистрирано едно превишение на даден алармен праг след 16.00 ч., РИОСВ продължава наблюдението на данните до нива на атмосферните замърсители по-ниски от съответната прагова стойност и при необходимост след установеното работно време.
     Информацията се изпраща след проверка на точността, представителността и достоверността на резултатитеот измерванията (т.е. след автоматично и ръчно валидиране на данните), въз основа на които е отчетено превишаване на установените алармени прагове. 
     Преди изпращане, информацията се съгласува от РИОСВ с Регионалната лаборатория (РЛ) на Изпълнителната Агенция по Околна Среда (ИАОС), в т.ч. по отношение на точността, достоверността и представителността на данните. 
     Ведомствата, организациите и СМО, на които РИОСВ-Хасково изпраща съответната информация за регистрираните превишавания на установените алармени прагове са :
   – Областно управление „Гражданска защита”-Кърджали към Главна дирекция „Гражданска защита” на МВР;
   – Областна управа и Общинска администрация – Кърджали;
   – Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Кърджали;
   – Министерство на околната среда и водите – Дирекция „КРИОСВ”; 
   – Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ;
   – Местна кабелна телевизия „КейбълТЕЛ” – Кърджали;
   -Общинско радио-Кърджали;      СМО разпространяват съответната информация въз основа на предварителни взаимни договорености с РИОСВ.
     След съгласуване с Директора на Главна Дирекция „Гражданска защита”-МВР, Областния управител и Кмета на съответната Община, Оперативният комуникационно-информационен център (ОКИЦ) на Областно управление „Гражданска защита” – Кърджали извършва речево локално оповестяване на хората в опасната зона на обгазяване чрез системата за ранно предупреждение на населението или със специализирани автомобили. 
     Оповестяване от ОКИЦ се извършва и при превишаване на алармения праг вследствие на промишлена авария (химическо замърсяване), свързана с отделяне на опасно химично вещество (примерно серен диоксид) в атмосферния въздух.
     При регистриране на първата стойност под съответните алармени прагове, РИОСВ-Хасково уведомява ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване за отпадането на необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението. Уведомлението се изпраща по електронна поща и факс не по-късно от 60 минути от момента на регистриране на първата средночасова стойност, която не превишава праговата стойност за даден алармен праг, т.е. 60 мин. след постъпване на данните в Регионалния диспечерски пункт/ Централния диспечерски пункт. Населението се уведомява за преминаване на опасността от Оперативният комуникационно-информационен център на Областно управление „Гражданска защита”- Кърджали.
За повече актуална информация относно превишенията на алармените прагове на серен диоксид, азотен диоксид и озон можете да проверявате страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.