Икономика

О

Област Кърджали е богата на природни изкопаеми и е с изградени традиции в сферата на преработващата и добивната промишленост. Значителен икономически растеж бележат строителството и предприятията от текстилната, трикотажната и хранително-вкусовата промишленост. Областта има добри традиции в животновърството и земеделието, както и суровинна база за развитието на цветната металургия, златодобива, дърводобива, преработката на нерудни изкопаеми, машиностроенето и леката промишленост.
Важно място в икономическото развитие на област Кърджали заема преработващата промишленост. В този отрасъл са направени най-много разходи за дълготрайни материални активи. Фирмите от отрасъла са специализирани в преработката на нерудни и рудни изкопаеми, производство на пластмасови изделия, продукти от бентонит, перлит и зеолит, както и изделия след металообработка. Металообработването и производството на пластмасови изделия е представено от „Монек-юг” АД – Кърджали, „Пневматика-Серта” АД – Кърджали, „Джебел-96” ООД – Джебел, „Формопласт” АД – Кърджали и „Кирково” ООД – Кирково.
Основното предприятие за добив и производство на бентонитови, перлитови и зеолитови продукти е „Имерис Минералс България“ АД гр.Кърджали (бивш „Бентонит” АД).
Значимите инвестиции в региона са следните:
“Болкан Минерал енд Майнинг” ЕАД, дъщерно дружество на „Дънди Прешъс Металс“ – Канада, разработващи находището за златодобив „Хан Крум“ на Ада тепе, община Крумовград. Предприятието е за добив и преработка на златосъдържащи руди, което изгради флотационна фабрика на река Крумовица, на 3 км от гр. Крумовград.
„Теклас България” АД, специализирана за производството на каучукови водни съединения и пластмасови тръби за автомобилната индустрия. 100% от произвежданата продукция е предназначени за износ – Германия, Канада, Унгария, Чехия, Англия, Русия, Мексико, Австралия, Полша, Испания, Южна Корея, САЩ, Италия, Франция и други страни. Компанията е най-големият инвеститор и работодател на територията на област Кърджали, като след стъпването си на пазара в Кърджали през 2006 г. вече е изградила 3 завода на обща стойност 68 млн. лв.. Намерението е общият брой на работещите да достигне 2 000 души.
Значимите за региона подотрасли на преработващата промишленост са текстилната и шивашката промишленост, където е и значителна част от чуждестранните преки инвестиции . Най-големите производители са: „Артекс-България” ЕООД- Момчилград, „Модак” ООД – Кърджали и др. Фирмите от сектора за производство на хранителни продукти и напитки са ориентирани предимно в хлебопроизводство, сладкарство, млекопреработване и месопреработване. Водещи фирми в тези производства са „Хлебопроизводство” АД – Кърджали, „КИПС” ООД -Кърджали и ЕТ „Алада” – Бял извор.
Най-динамично развиващият се сектор в област Кърджали е строителството. В този сектор разходите за дълготрайни материални активи за последната година са удвоени. Основни представители в бранша са: “Ардастрой” ООД – Кърджали, “Саварона” ЕООД – Кърджали, “Родопастрой” ООД – Момчилград и “Пътстройинженеринг” АД – Кърджали.
Най-голям брой регистрирани стопански единици са в сектор Търговия на дребно, ремонт на лични вещи и стоки за домакинството. Основните дейности са търговия на дребно и едро. Водещи фирми в този сектор са “Васмар” ООД – Кърджали, ЕТ “Марио-73-Мариян Стоянов” – Кърджали, “Галенит” АД – Кърджали, Хипермаркет Kaufland Кърджали, БИЛА Кърджали и Lidl Кърджали.
Следващият сектор по значимост за Област Кърджали е Транспорт и съобщения. Той е сред най-прогресиращите през последните години. Водещи фирми в бранша са: „Арпезос бус” ООД – Кърджали, „Автотранспорт-юг-2000” АД – Кърджали, ЕТ „Мариета-Димитър Димитров” – Кърджали.
Добивната промишленост е представена с добива на нерудни изкопаеми и оловно-цинкова руда. Водещи предприятия в сектора са: „Горубсо-Кърджали” АД – Кърджали и „Имерис Минералс България“ АД гр.Кърджали.
Дърводобивът е много добре развит. Дървеният материал се изнася за вътрешността на страната и в чужбина, като дървесината не се преработва дълбочинно в региона. Дърводобивът е дейност, с която се занимават предимно държавните лесничейства, които на територията на Област Кърджали са шест.
По данни на НСИ, БВП в област Кърджали за 2020 г. е 1760 милн. лв., при БВП за страната 119 951 милн. лв. Размерът на БВП на човек от населението от областта за 2020 г. е 11 034 лв., при среден БВП за Република България 17 299 лв.
Районът притежава голям потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции.