Бисер Николов– Заместник областен управител

Бисер Николов

Заместник областен управител

Биография

БИСЕР КАМЕНОВ НИКОЛОВ

Роден на 11 април 1970 г в град Кърджали

Образование и квалификации:

УННС гр. София – магистър, специалност „Управление на индустрията“

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – магистър, специалност „Право“

Професионален опит:

2022-до момента – Адвокатска колегия – Кърджали

2021-2022 – Областна администрация Кърджали – Заместник областен управител

2015-2021 г – „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София, Управител на клон Кърджали

2013-2014 г – Областна администрация Кърджали, Областен управител

2007-2013 г – „Първа инвестиционна банка“ АД, Заместник управител на клон гр. Кърджали

2006-2007 г – „Банка Пиреос България“ АД гр. София, Ръководител на банков клон в гр. Кърджали

1993-2006 г – „Булбанк“ АД гр. София, Банков служител

Контакт

Приемни дни :

всеки втори и четвърти вторник от месеца от 14.00 до 16.00 часа.

Тел: 0361/06 01 54

e-mail: b.nikolov@kardzhali.org

Правомощия

Отговаря за провеждането на държавната политика в областта на:

 • Образование, култура и младежки дейности;
 • Културно-историческо наследство и културни дейности;
 • Земеделие, гори и развитие на селските райони;
 • Социална политика и заетост;
 • Електронно правителство;
 • Държавна собственост;
 • Строителство;
 • Околна среда;
 • Транспорт и безопасност на движението;
 • Етнически въпроси;
 • Изповедания и юридически лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание или осъществяват религиозно-просветна дейност.

Нормативни актове, уреждащи правомощията на областния управител: 

ЗАКОН за администрацията

Чл. 29. (1) Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. (4) Заместник областните управители се назначават от министър- председателя.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

Приет с ПМС № 121 от 5.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2000 г., в сила от 14.07.2000 г., изм., бр. 88 от 12.10.2001 г., в сила от 15.10.2001 г., бр. 72 от 17.08.2004 г., в сила от 17.08.2004 г., изм. и доп., бр. 22 от 15.03.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г. Глава втораОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛРаздел IОбщи положенияЧл. 4. (1) Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. (4) Заместник областните управители се назначават от министър- председателя.(5) Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.(6) В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.