Областни съвети и комисии

1. Областен съвет за развитие

Неприсъствено заседание от м.04.2021 г.

2. Постоянна Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие

Заседание от 28.03.2017 г.

Заседание от 25.04.2018 г.

Заседание от 24.04.2019 г.

Заседание от 16.10.2019 г.

Неприсъствено заседание – 2 – от м.06.2020 г.

Неприсъствено заседание – 3 – от м.11.2020 г.

5. Областен съвет по сигурност на Област Кърджали

Съгласно Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност, приет с ПМС №352 от 1997 г., за подготовка на областта за отбрана в мирно и във военно време към областния управител още в мирно време се създава Областен съвет по сигурност като съвещателен орган.
Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и нейните структури и по конкретно:

  • за разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
  • военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
  • изграждане, усъвършенстване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
  • организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
  • участие в подготовката на териториалната отбрана;
  • организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия, крупни производствени аварии и много други.

Поименният състав на Областния съвет по сигурност се определя със заповед на областния управител.

9. Епизоотична комисия към Областна администрация – Кърджали

10. Областна комисия “Военни паметници” към Областна администрация – Кърджали

12. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на област Кърджали и за взаимодействие с националния и с общинските щабове

15. Областен съвет за тристранно сътрудничество

18. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Кърджали

Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на ОКБДП в област Кърджали и приложенията към него:

19. Областна координационна група за учене през целия живот

21. Областна комисия за изменение на землищни граници.

Комисията разглежда проекти за изменение и установява нови землищни граници между населени места в област Кърджали. Съставът на комисията се променя съобразно населените места и общината, в която те се намират.

22. Областен координационен център по ПМС 100 от 08.06.2018г.

23. Областен кризисен щаб по здравеопазване

Прикачени документи

Документ Дата Размер
doc Решение № 06 декември 22, 2023 6:16 am 82 KB
doc Дневен ред декември 22, 2023 6:12 am 75 KB
7z Доклади декември 22, 2023 10:00 am 19 MB