Противодействие на корупцията

Сигнали за корупция може да подадете по следните начини:
     – писмено на адрес – Гр. Кърджали 6600,Бул. “България” №41, стая 101, Областна администрация
     – в пощенска кутия в Областна администрация, като на плика се изписва „Сигнал за корупция”;
     – в деловодството, като на плика се изписва само „Сигнал за корупция”. Получените сигнали в деловодството се входират без да се отваря плика и да се регистрира подателя и информация за съдържанието на сигнала, след което се предоставят на председателя на ООСППК.;
     – на е-mail:   korupcia@kardzhali.org,   като   достъп   до   него   имат   само председателят   на   ООСППК,   секретаря   и   завеждащия   регистратура   за класифицирана информация;                
     – на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет (http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12);
     – на тел. 0361/ 6-59-60 и факс 0361/6-59-62. 

Документация: