Павел Гатев – зам. областен управител

Павел Гатев

Заместник областен управител

Биография

Павел Богомилов Гатев 

Роден на 13 юли 1959 г.  

Образование и квалификации:

Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов, магистър – финанси
Югозападен университет – Благоевград, магистър – ПРАВО

Професионален опит:

2011 – 2021 г – Адвокатска колегия – Кърджали, адвокат, член на Дисциплинарния съд към Адвокатска колегия –  Кърджали

2000 – 2009 г – РУ на МВР – Момчилград – заместник-началник

1995-1999 г – РУ на МВР – Кърджали – заместник-началник

1993 -1995 г – РУ на МВР – Подкова – началник

1985 – 1993 г – ОД на МВР – Кърджали

Контакт

Приемни дни:

всеки четвърти вторник от месеца от 14:00 до 16:00 часа.

Тел. (+361) 6 01 53

e-mail: p.gatev@kardzhali.org

Правомощия

Нормативни актове, уреждащи правомощията на областния управител:

ЗАКОН за администрацията

Чл. 29. (1) Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. (4) Заместник областните управители се назначават от министър- председателя.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

Приет с ПМС № 121 от 5.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2000 г., в сила от 14.07.2000 г., изм., бр. 88 от 12.10.2001 г., в сила от 15.10.2001 г., бр. 72 от 17.08.2004 г., в сила от 17.08.2004 г., изм. и доп., бр. 22 от 15.03.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г.

Глава втораОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Раздел I Общи положения

Чл. 4. (1) Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. (4) Заместник областните управители се назначават от министър- председателя.(5) Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.(6) В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.