Важна информация

Резултати от Проучване на потребностите от работна сила
Информация за собственици на земи

Информация за собственици на земи

Списъци на имотите съгласно чл.83 от ЗГ на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора, но само до 25 годишна възраст (семенни насаждения и култури) – собственост на физически лица:

  • Списък на имотите по чл.83 от ЗГ на територията на Община Кирково:
  • Списък на имотите по чл.83 от ЗГ на територията на Община Джебел и Община Момчилград:
  • Списък на имотите по чл.83 от ЗГ на територията на Община Крумовград:

Информация за фирми, развиващи дейност на територията на област Кърджали
Подадени и одобрени проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Подадени и одобрени проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Информационни срещи с представители на бизнеса

Презентации от информационна среща с бизнеса от Област Кърджали и представителите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и Дирекция „Бюро по труда” – Кърджали на 16 септември 2015г. (сряда) от 13.ºº часа в зала 301 на Областна администрация Кърджали:

Българска агенция за инвестиции (БАИ)

Агенцията
     1. осъществява информационно обслужване на инвеститорите;
     2. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
     3. осъществява индивидуално административно обслужване на инвеститори по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
     4. поддържа страница в интернет с информация за:
а) инвестиционния и бизнес климат в страната;
б) терени и индустриални зони за осъществяване на инвестиции по региони в страната с икономически и инвестиционен профил на региона;
в) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за клас инвестиция и ползване на насърчителните мерки по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
     5. поддържа за статистически цели информационна система, в която събира данни за инвестициите в страната.
     6. предоставя обобщени данни за инвестициите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на други държавни органи и заинтересовани лица по ред, определен в устройствения й правилник.

Българска агенция за инвестиции (БАИ)
За работодатели – проекти и мерки за разкриване на нови работни места и за запазване на заетостта
  • Проект „Нова възможност за младежка заетост“
  • Проект „Заетост за теб“
  • Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“
  • Проект „Родители в заетост”
  • Условия за изплащане на средства за запазване на заетостта ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г.
Информация за работодатели и работници/служители относно кандидастване и изплащане на компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г.

Информация за работодатели и работници/служители относно кандидастване и изплащане на компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г.

Информация за работодателите, желаещи да участват в проект „Заетост за теб”.

Информация за работодателите, желаещи да участват в проект „Заетост за теб”

Резултати от Проучване на потребностите от работна сила
Интегрирана информационна система на държавната администрация