Важна информация

Информация за собственици на земи
Информация за фирми, развиващи дейност на територията на област Кърджали

Информация за собственици на земи

Списъци на имотите съгласно чл.83 от ЗГ на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора, но само до 25 годишна възраст (семенни насаждения и култури) – собственост на физически лица:

  • Списък на имотите по чл.83 от ЗГ на територията на Община Кирково:
  • Списък на имотите по чл.83 от ЗГ на територията на Община Джебел и Община Момчилград:
  • Списък на имотите по чл.83 от ЗГ на територията на Община Крумовград:

Подадени и одобрени проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Подадени и одобрени проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Информационни срещи с представители на бизнеса
Българска агенция за инвестиции (БАИ)

Презентации от информационна среща с бизнеса от Област Кърджали и представителите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и Дирекция „Бюро по труда” – Кърджали на 16 септември 2015г. (сряда) от 13.ºº часа в зала 301 на Областна администрация Кърджали:

За работодатели – проекти и мерки за разкриване на нови работни места и за запазване на заетостта

Агенцията
     1. осъществява информационно обслужване на инвеститорите;
     2. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
     3. осъществява индивидуално административно обслужване на инвеститори по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
     4. поддържа страница в интернет с информация за:
а) инвестиционния и бизнес климат в страната;
б) терени и индустриални зони за осъществяване на инвестиции по региони в страната с икономически и инвестиционен профил на региона;
в) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за клас инвестиция и ползване на насърчителните мерки по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
     5. поддържа за статистически цели информационна система, в която събира данни за инвестициите в страната.
     6. предоставя обобщени данни за инвестициите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на други държавни органи и заинтересовани лица по ред, определен в устройствения й правилник.

Българска агенция за инвестиции (БАИ)
Информация за работодатели и работници/служители относно кандидастване и изплащане на компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г.
  • Проект „Нова възможност за младежка заетост“
  • Проект „Заетост за теб“
  • Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“
  • Проект „Родители в заетост”
  • Условия за изплащане на средства за запазване на заетостта ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г.
Информация за работодателите, желаещи да участват в проект „Заетост за теб”.

Информация за работодатели и работници/служители относно кандидастване и изплащане на компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г.

Информация за работодателите, желаещи да участват в проект „Заетост за теб”

Резултати от Проучване на потребностите от работна сила

Интегрирана информационна система на държавната администрация