Програми и проекти

ЕДИНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Проекти на ОА Кърджали

Проект “Доброволно кръводаряване в Родопите (RHO-DONATE)”

Резюме

Проект: Доброволно кръводаряване в Родопите (RHO-DONATE)
Продължителност: 24 месеца
Източник на финансиране: Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Изпълнител: Периферия Източна Македония и Тракия – водещ партньор, съвместно с Областна администрация  Кърджали и Областна администрация  Хасково – партньори по проекта
Очаква се изпълнението на проекта да отговори на следните въпроси: 
Кръвопреливането да се  счита  за неразделна  част от здравната система. Безопасното и качествено  преливане  на кръв  и  кръвни продукти трябва да бъде основната грижа на местните власти и поради тази причина следва да се гарантира, че цялата система  трябва  да се  основава на:  (а) на изключително  доброволно  кръводаряване,  (б)  предотвратяване  предаването на заразни  фактори, (в) безопасно производство на кръвни продукти, (г) създаване на  лабораторни  и клинични  директиви  за подходящи  практики, (д) развитие на единна  мрежа на кръводаряване във всички  страни (хемобдителност). 
Разумното клинично приложение на кръвта, насърчаване на  използването на алтернативни техники, внимателен анализ за опасност и полза  преди  всяко  кръвопреливане,  непрекъснато  обучение и  образование са основните условия за подобряване на безопасността и ефективността на кръвопреливането.
Цели на проекта: 
     а) популяризиране  на идеята за  доброволно  кръводаряване.  
     б) развитие на сътрудничество  по въпроси,  касаещи превенцията на предаването на инфекции, които са свързани с преливане на кръв  между  съседните страни.
     в) информиране на населението за предпазване от разпространение на инфекции и нуждата от доброволно кръводаряване. Основната цел на проекта е да се насърчава доброволното кръводаряване като безопасна процедура, както за лекаря, така и за доброволците.
     г) обмен на мнения по въпроси, свързани с насърчаването на организирано безвъзмездно доброволно кръводаряване.
     д) обмен на мнения по въпроси, свързани с безопасността на кръвопреливане, да се подсилят услугите по кръводаряване на България в усилията за разработване на подходяща система за регистриране и анализ на нежелани инциденти по време на преливане (хемобдителност)
Дейности:
     1. Създаване на портал и електронна база-данни.
     2. Откриване на информационни офиси в Комотини, Кърджали и Хасково.
     3. Отпечатване и разпространение на промоционални материали (листовки, брошури и др.)
     4. Публикации в печатни и електронни медии.
     5. Закупуване, оборудване и наемане на персонал за две мобилни единици за доброволно кръводаряване – в областите Кърджали и Хасково.
     6. Организиране и провеждане на един научен конгрес в Комотини.
     7. Организиране и провеждане на три семинара – в Комотини, Кърджали и Хасково.
     8. Информационни събития – по 5 за всеки от партньорите.
     9. Акция по доброволно кръводаряване.
    10.Изследване на добри практики и директиви на Световната здравна организация.
Общият бюджет на проекта е 895.056,00 €, от които 85% са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.” и 15% от националните бюджети на България и Гърция. Бюджетът на Областна администрация – Кърджали по проекта възлиза на 310 629 евро, от които 234 000 евро са за закупуване и обрудване на моблината единица за кръводаряване и наемане на персонал за обслужването й.

Първоначална среща


Първоначална среща на проект „Доброволно кръводаряване в Родопите / RHO-DONATE” в Комотини, 27 май 2011

С голяма активност и успех се проведе встъпителната среща по проект “Доброволно кръводаряване в Родопите / RHO-DONATE” в конферентната зала на администрацията на Периферия Източна Македония и Тракия , на 27 май 2011 година. Проектът е свързан с поощряване на доброволно даряване на кръв и превенция на болетите, предавани при кръводаряване и кръвопреливане. По проекта ще се финансират дейности за обществена информираност и съпричастност, както и събития за доброволно кръводаряване чрез закупуване на две мобилни единици в България. Партньори по проекта са област Източна Македония и Тракия като Водещ партньор, и областните администрации на Кърджали и Хасково.
Основната цел на тази среща е подробно представяне на работните пакети и дейностите на проекта и координацията на партньорите по проекта за изпълнението им.
Модератор на срещата беше г-н Дамианос Статакис, заместник-перефериарх на област Източна Македония и Тракия и ръководител на проекта, който приветства участниците от съседната страна и даде насоки за изпълнението на проекта.
Общият бюджет на проекта е 895.056,00 €, от които 85% са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.” и 15% от националнте бюджети на България и Гърция.

Документи

Проект “Правото на добро управление и добра администрация”

Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”

Кратко описание на проекта:

Проект Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” е финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”,подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

Водеща организация: Областна администрация-Смолян, 

Партньори: Областните администрации Пловдив, Пазарджик,Кърджали, Смолян и  Хасково, България

ESU-Падуа към Областна администрация Венето, Италия

Обща цел на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на капацитета наслужителите в областните   администрации от ЮЦР.

Основни дейности: 

Дейност 1. Изготвяне на Ситуационен  анализ на функциите и капацитета на държавните служители в Областните администрации при осъществяване на европейските, държавните и  регионални политики, с оглед укрепване на капацитета на служителите, отговорни за реализацията им. 

Дейност 2.  Проучване, подбор и представяне на добри практики за прилагането на български и европейски политики в областта на управлението на човешките ресуси. Обобщаване, открояване и разпространение на добрите практики.

Дейност 3: Повишаване на административния капацитет чрез организиране на специализирани обучения за целевите групи, стажове  и обмяна на опит между партньорите.

Дейност 4: Сформиране на партньорска мрежа. Изготвяне на схема-механизъм за координация между заинтересованите страни.   Разработване и внедряване на специализирана информационна система за постигане на целите на проекта. 

Дейност 5: Разработване на практикум и мултимедиен продукт: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип между партньорите” (двуезични, български – английски), представящи проучените добри европейски практики .

Дейност 6: Одит

Дейност 7:  Дейности по осигуряване информация и публичност

Продължителност на проекта- 18 месеца; Договорът е подписан на 02 април 2012 г.

Общ бюджет 488 648 лева

Проект „Съвместна туристическа инициатива за съхраняване на културно-историческото наследство JTI-TARGET”

Проект: „Съвместна туристическа инициатива за съхраняване на културно-историческото наследство JTI-TARGET” – 27 Юли 2014

Продължителност: 24 месеца

Източник на финансиране: Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013″

Изпълнител: Периферия Източна Македония и Тракия – водещ партньор, съвместно с Областна администрация  Кърджали, Областна администрация – Смоляни Областна администрация  Хасково – партньори по проекта.

Предложението се концентрира върху съвместното популяризиране на общото културно наследство в областите на Източна Македония и Тракия, Хасково, Кърджали и Смолян. Проектът има за цел да подобри туристическата привлекателност на региона, като се инвестира в нови маркетингови технологии на цялата област.

Културният туризъм може да включва паметници в провинцията, селски райони, села и места от особен интерес. Също така включва фестивали и събития, които привличат хора с различни интереси, без предпоставката за организирани туристически инфраструктури. Добре е известно, че четирите региона, участващи в този проект не са развили инфраструктура и услуги, които дават възможност за привличане на туроператори и масов туризъм. Предизвикателството, с което се сблъскваме, е да се разширят чуждестранните посещения, като се има предвид, че е налице липса на добре организирани съоръжения. Най-подходящият начин е това да се отнесе към алтернативни целеви групи. Културен и еко туризъм са по-лесно да бъдат разработени, тъй като регионът е богат на традиции, паметници, мултикултурна история и специални флора и фауна.

В този контекст, четирите областни управи подготвиха  план за действие, който ще популяризира наследствота на региона, ще повиши привлекателността, без да се конкурира с  добре известни туристически атракции и региони, съсредоточавайки се към посетители със специални интереси, чрез осигуряване на ваканции с ниски до средни цени. Основната политика е да се засили информираността чрез интернет и високотехнологични решения, които осигуряват ценово-ефективни кампании.

Стратегическите цели на Програмата са:  да се създаде обща визия за територия, която има общи характеристики и предизвикателства. Проектът съответства директно на основната цел на Програмата, а именно икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на района, укрепване и развитие на постоянни контакти между организациите, бизнеса, хората, общностите от двете страни на границата. Освен това, развитието на трансгранични мрежи за културен туризъм цели съвместно популяризиране на туристическия потенциал. Основата на настоящото предложение е повишаване на дейността и капацитета на туристическия бизнес, за да се намалят проблемите, отнасящи се до икономическото и социално равнище. Съвместно разработване и представяне на нови туристически продукти, развитието на съвместни маркетингови продукти, създаването на първата трансгранична обща туристическа стратегия, насочена към популяризиране на региона на международния пазар, ще стимулира развитието на местния бизнес и партньорства в сферата на туризма, подкрепяйки съществуващите и създавайки нови такива

Основните резултати от проекта са: създаване на трансгранични туристически мрежи, формални процеси за развитие на устойчив туризъм, местни изследвания върху ресурсите и тяхната оценка, развитие на съвместна трансгранична маркетингова стратегия за културен туризъм. Ценното наследство на местната култура и история, традиции и природа, ще бъдат обединени в съвместна туристическа мрежа, чрез която ще бъдат представени атрактивната регионална идентичност и образа на трансграничния регион по всички електронни начини, чрез интернет, смартфони и GPS устройства . Видими резултати от проекта са цифрови ръководства и приложения за мобилни телефони. С нарастването на популярността и възможности им, смартфоните се превръщат в идеална платформа за туристи и граждани, за да получават информация в движение. Предлаганата система трябва да даде възможност на гражданите и туристите да научат историята на градовете, участващи в проекта, паметниците, на които се натъкват, исторически обекти, музеи, галерии и т.н., чрез своите смартфони, виртуални турове на конкретни паметници чрез Интернет, специални публикации за древни и геоложки пътеки, пътеводители за област Смолян в областта на културното наследство, печатни културни указатели и туристически обиколки, публикации, отнасящи се до древната, средновековната, съвременната култура.                                                                                                                             Ще бъдат изработени знаци и табели, които показват туристически маршрути, ще бъдат закупени информационни пунктове за летища, пристанища и за открити площи, интерактивен 3d дисплей за вътрешна употреба, обучение на професионалисти за предлагане и работа с дигиталната платформа. Ще бъдат организирани и проведени 3 фестивала за различните партньори по проекта, за Област Кърджали е предвидено иновативно събитие за съвременно изкуство .

Проектът ще подпомогне съществуващите и ще стартира нови икономически дейности, свързани с културния туризъм. Участващите партньори, въз основа на опита си от предишни проекти за развитие на успешно туристическо сътрудничество ще разширят и обогатят контактите си и по този начин ще се гарантира устойчивостта на сътрудничеството. Това от друга страна ще увеличи техния капацитет и възможности да участват в бъдещи трансгранични проекти. Очаквани резултати са също и: подобряване на регионалния образ и разнообразни туристически услуги, чрез създаване на нови трансгранични културни туристически продукти, като това ще доведе до ползотворно влияние върху професионалното трансгранично сътрудничество и развитие на професионални мрежи за устойчив кутурен туризъм.

Туризмът за културно наследство, може да има огромно икономическо въздействие върху местните икономики. За икономически ползи като нови бизнеси, работни места и по-високи цени на имотите, туризмът добавя по-малко осезаемо, но също толкова важно, значение.

Общата стойност на бюджета по проекта е 1 260 950,00 €, като предвиденият бюджет за ОА-Кърджали е в размер на 169 080,00 евро.

Основни дейности:

1.     ДИГИТАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОНИ;

В 21 век технологиите имат голяма значение. Те влияят разбира се и върху туризма. Смело може да кажем, че светът вече се събира в дланта ни. И по-точно в дисплея на мобилния ни телефон. Мобилните решения са революция за света на технологиите, а пазарът на мобилните приложения е по-голям от всякога. Крайните потребители са заляти от изумително богати мобилни приложения. Анализите показват, че малко по малко започват да придобиват значението и статута на уеб сайтовете. Това е така, защото все повече хора започват да използват смартфони, които в действителност са си малки компютри. 

Очакваме чрез включване на информацията за интересните, но малко познати туристически обекти в трансграничния регион  да достигне до повече хора, което ще помогне за разработването на нови туристически пакети.

Нашият регион има голям неизползван туристически потенциал. Ако използваме модерни нови мобилни апликации за нашите туристически обекти, ще може да привлечем  много повече туристи.

2.     МНОГОЕЗИЧЕН ПОРТАЛ НА ПРОЕКТА – www.jtitarget.eu

3.     ВИРТУАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕВОДИТЕЛ

Виртуалните турове са сравнително нов продукт. Често представата на потенциалния потребител за тях се изчерпва  с “нещо интересно” Виртуалните турове се доближават до представата за панорама във всичките значения на това понятия, но най -вече в смисъла на “неограничено изображние във всички посоки. Виртуалните турове се използват изключително в електронни медии, основно в интернет. Демонстрират се на съвременни дисплеи с висока разделителна способност и качество на цвета. Важна особеност на виртуалните турове е тяхната интерактивност. Зрителят може да взимодейства с изображението. За разлика от филма, който се гледа така както е заснет, зрителят на виртуалния тур има избор накъде да насочи поглед,  какъв да е обзорът му /zoom in, zoom out/  и колко дълго да наблюдава обекта по избрания начин. Той е активна страна. 

Тези качества на виртуалните турове ги правят особено подходящи за предствяне на недвижими имоти, хотели, ресторанти, исторически паметници, музеи и всякакви други обекти имащи нужда от визуализиране.

4.     ОТПЕЧАТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЛАСТТА

Отпечатване на двуезични  карти и брошури /български и английски език/,  които да включват повече туристически обекти в областта. Отпечатване на карта, която се сгъва до джобен формат. Основната част от тези печатни рекламни материали ще се предоставят на фирмите, предлагащи туристически услуги, за да подпомогнем рекламирането на дестинацията област Кърджали. В тази дейност се предвижда и отпечатването на пътеводители за областта на български и английски език, които също ще бъдат предоставени на заетите в туристическия бизнес.

5.     ЗАКУПУВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН КИОСК С РАЗНООБРАЗНА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

6.      ИНТЕРАКТИВНО УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ;

Интерактивното устройство за презентиране представлява цялостна завършена конструкция – устройството не внася изменения в атмосферата в помещението. Въздухът постъпва в устройството, модифицира се, изпуска се настрани и се осветява за създаването на изображение. При  този процес не участват никакви допълнителни вещества, затова работата му не е съпроводена с изхвърлянето във въздуха на вредни газове или изпарения от течни вещества.

7.     СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА-ДАННИ С ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТТА.

Базата данни е на български и английски език и включва 157 обекта от седемте общини в област Кърджали и снимков материал към тях. Тази информация ще бъде включена в мобилното приложение и многоезичният портал на проекта. Част от нея ще бъде включена и във виртуалния пътеводител. 

8.     ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Стратегията представлява една платформа  за координиране на съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни за усвояване и развитие на туристическия потенциал на област Кърджали.

9.     ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Тренинги по специална програма за професионалисти от сферата на туризма – работодатели и работещи, които вече са натрупали опит, но имат нужда от подобряване на мениджърските си умения, от нови идеи, или консултации. (Например специфични умения за работа с туристи, Общо предприемачество, Екотуризъм и Селски туризъм, Анимация в туризма – детска или спортна). 

10. МАЩАБНА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ – ПАРТНЬОРИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Тази дейност предвижда рекламна кампания на туристическите обекти във всички области – партньори чрез интернет (търсачки, специализирани сайтове за туризъм, социални мрежи и др.). Ще се рекламира сайта по проекта, виртуалния тур, дигиталното приложение.

11. ДЕМОНСТРАЦИОННИ ТУРОВЕ 

Това са така наречените експедиентски турове. Това е ПР кампании за специалисти, които могат да рекламират дестинацията – известни журналисти, телевизии, списания, туроператори от други държави извън партньорските, представители на международни тур-агенции. Целта на тура е презентирането и популяризирането на туристическите ресурси и потенциала за развитие на алтернативни форми на туризъм – културен, еко, селски; предпочитани туристически маршрути, археологически и културно-исторически забележителности.

12. ФЕСТИВАЛИ НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА;

Всеки от българските партньори организира по един фестивал.

За Смолян  темата е Историческо наследство;

За Хасково – Традиционно изкуство;

За Кърджали –  Фестивал на Съвременно изкуство

13. МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА ПРАКТИКИ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА ТУРИЗМА.

Той се  Организира се от ВП по проекта – Периферия Източна Македония и Тракия и ще се проведе  в Гърция.

Проект “Съвместни референтни стратегии за земеделски дейности за намалени суровини, чрез прилагане на прецизно селско стопанство”

Проект: Съвместни референтни стратегии за земеделски дейности за намалени суровини, чрез прилагане на прецизно селско стопанство

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2007-2013″, трета покана 

Приоритетна ос: Качество на живот

Област на интервенция: Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси

Кратко описание на проекта: Проектът AGRO_LESS има за цел да се създадат общи референтни стратегии за изпълнението на прецизно селско стопанство (ПСС) в трансграничния район чрез въвеждане на населението в селските райони с концепцията за специфична област на управление на културите, които чрез информация и нова система за управление на стопанството технология ще бъде в състояние да идентифицира, анализира и управление на разнообразието в рамките на полета за оптимална рентабилност, устойчивост и защита на ресурсите. 


Специфичните цели на проекта са: 

1. Създаване на общи насоки и методологии за прилагане на ПСС и в двете страни.

2. Прилагането и въвеждането на модерните технологии, за насърчаване на добрите земеделски практики в областите.

3. Пилотно прилагане на прецизни практики за бъдеща употреба и оценка за населението в селските райони на трансграничния регион.  

Партньори по проекта са Децентрализираната администрация на Македония и Тракия, като водещ партньор, Аристотеловия университет в Солун, Балканския център по околна среда, област Централна Македония (ОЦМ), област Източна Македония и Тракия (ОИМТ), а от българска страна Областните администрации на Кърджали и Хасково, община Любимец и Аграрен университет – Пловдив. Партньорите имат различни, но взаимно допълващи се опит, ноу-хау и “гледна точка”, така допринасяйки по уникален начин за изпълнението на проекта. Работните пакети (РП) на проекта са: РП1: “Управление и координация”, РП2: “Информация и публичност”, РП3: “Оперативно планиране за прилагане на ПСС”, РП4: “Пилотно прилагане на инструментите на ПСК и сертифициране на качеството на продукта”, РП5: “Оценка и стратегически насоки за прилагане за ПСС “. 

Основните резултати са: 

1 Създаване на телеметрична мрежа със сензори, които са в състояние да предават надеждна и хармонизирана база данни.

2. Развитие на информационна система за получаване на подкрепа на ръководни решения и предаване на информация за прилагането на ПСК.

3. Доставка на общи протоколи за изпълнение ферма планиране и управление на дейности. 


Очакваните резултати включват: 

1. Маскимизиране на производството чрез идентифициране на областите на намаляване на производителността и управлението им по различен начин.

2. Чрез прецизни операции фермерите се сблъскват с европейските директиви, които изискват от тях да се съобразят със законодателни норми, отнасящи се до управлението на фермите и екологични проблеми.

3. Повишаване на качеството на продукта и стабилност.


Цели на проекта


Общата цел на проекта е приемането на стратегическа референтна рамка в трансграничния регион за подкрепа на селското население в прилагането на прецизно селско стопанство, управлявано чрез практиките на земеделските дейности (торене, напояване и растителна защита), водят до намаляване на въздействието на селското стопанство върху околната среда и оптимизиране на качеството на продукта на земеделска продукция. Този стратегически план ще предостави знания за  в земеделските операции, по отношение на физически, технически, икономически и финансови възможности. Ще бъдат идентифицирани възможности, заплахи, силни и слаби страни на бизнеса, и посредническата роля на прецизното селско стопанство за намаляване на заплахите или използването на възможностите ще бъде определено подробно.

Могат да бъдат използвани възможностите, създадени чрез технологията, като например възможността за ефективно използване на суровините и диференциация. Специфичните цели на проекта са:

1. Създаване на общи насоки и методологии за прилагане на ПСС и в двете страни.

2. Прилагането и въвеждането на модерните технологии за насърчаване на добрите земеделски практики в областите.

3. Пилотно прилагане на прецизни практики за бъдеща употреба и оценка за населението в селските райони на трансграничния регион.  

4. Повишаване на качеството на продукта чрез сертифициран начин на производство.


Очаквани продукти

Продуктите от проекта са: 

1. Създаване на телеметрична мрежа със съвместими и междукалибрирани сензори, които са в състояние да предават надеждни и хармонизирани база данни, след стандартизирана методология с общи спецификации и доставка на нови инструменти на информационните технологии и машини.

2. Развитие на информационна система за получаване на подкрепа за ръководни решения (ИСППРР) и предаване на информация за прилагането на прецизното земеделие 

3. Предоставяне на общи протоколи за изпълнение за ефективно планиране на фермата и действия на управителните органи.

4. Обучение и подготовка както на гръцки, така и за българските фермери за експлоатация на съвременни технологични инструменти.

5. Прилагането на директивите на ЕС чрез по-добро управление на суровините.

6. Оценка на ефективността на прилагането, свързани с качеството на реколтата и на икономически и екологични ползи.

 7. Сертифициране на качеството на продукта.

Очаквани резултати:

Очакваните резултати от проекта са: 

1. Максимизиране на производството чрез идентифициране на областите на намаляване на производителността и различното им управление в сравнение с цялото поле.

2. Чрез прецизни операции земеделските производители се сблъскват с европейските директиви, които изискват от тях да се съобразят със законодателни правила относно управлението на фермите и проблемите, свързани с околната среда.

3. Икономично подобряване на производството на растителни култури чрез намаляване на използването на изкуствени торове приложни и вода.

4. Предоставени възможности за по-добро управление на ресурсите и по този начин намаляване загубата.

5. Намаляване до минимум риска за околната среда, особено по отношение на нитратно излужване и замърсяване на подпочвените води чрез оптимизиране на агрохимическите продукти.

6. Повишаване на качеството на продуктите и стабилност на доходите.

Общ бюджет на проекта: 3 377 584 евро, в това число на Областна администрация – Кърджали – 88 400 евро.

Основният обхват на проекта ще бъде сътрудничество между България и Гърция при управлението и разработването на технология за прецизно земеделие, което дава възможност на фермерите да използват по-ефективно суровините за реколтата, включително торове, пестициди и напоителна вода. По-ефективното използване на суровините означава високи реколтни добиви и качество без замърсяване на околната среда. В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване за прецизни лабораторни изследвания и селскостопанска техника. Ще бъдат изградени системи за капково напояване и поставени сензори в демонстрационни полета на Опитна станция по земеделие – Кърджали, както и на частни земеделски производители от областта, които предоставят своите земи за целите на проекта. Данните от сензорите ще бъдат свързани в специална система, които след анализ от специалисти агрономи ще дават възможност за предоставяне на подходящите съвети и предприемане на навременни и адекватни мерки за получаване на по-високи добиви от селскостопанска продукция. Като част от дейностите по проекта са предвидени и две научни конференции по прилагането на прецизното земеделие – една в Гърция и една в България, в Кърджали.

Прецизното земеделие предоставя една чудесна възможност за подобряване икономическата стабилност, повишаване конкурентоспособността в земеделието и широко развитие на селските райони на страната, а настоящият проект ще окаже незаменима помощ на развитието на селското стопанство в област Кърджали.

Повишаване квалификацията и професионализма на служителите в Областна администрация – Кърджали

Оперативни програми на ЕС