Достъп до обществена информация

Заявленията за предоставяне на достъп до информация се приемат:

  • в Деловодството на Областна администрация Кърджали всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа
  • на адрес: гр.Кърджали 6600, бул.”България” № 41, стая № 102, тел.: 0361/ 60152
  • на електронната поща на администрацията obl.adm@kardzhali.org , obl.adm@gmail.com
Обща информация

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

Всяка информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Областна администрация Къджали.

Дейността и функциите на областните администрации /ОА/ са уредени в чл. 29 и сл. от Закона за администрацията, както и в Устройствения правилник на Областните администрации /Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., посл. изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г./. В тази връзка обществена информация, по смисъла на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с дейността и функциите на ОА.

Право на достъп до обществена информация имат:

  • български граждани;
  • чужденци или лица без гражданство в Република България;
  • юридически лица – български и чуждестранни.

По реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ се предоставя обществена информация, която се създава и съхранява от ОА, независимо от нейния носител, даваща възможност гражданите да си съставят мнение за дейността на администрацията, включваща:

  • официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ, която не е служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ.

Заявленията за предоставяне на достъп до информация се приемат:

  • в Деловодството на Областна администрация Кърджали всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа
  • на адрес: гр.Кърджали 6600, бул.”България” № 41, стая № 102, тел.: 0361/ 60152
  • на електронната поща на администрацията obl.adm@kardzhali.org , obl.adm@gmail.com
Свързани документи

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Заповед №РД-09-53/01.03.2017 г. за предоставяне на обществена информация в ОА Кърджали

Заповед №РД-09-132/31.07.2012 г. за предоставяне на обществена информация в ОА Кърджали

Приложение 1 от заявление за достъп до обществена информация

Приложение 2 от заявление за достъп до обществена информация

Заплащане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Списък по чл.15а, ал.3 от ЗДОИ – категории информация, подлежаща на публикуване в интернет

Такси по предоставяне на обществена информация

Списък на категориите класифицирана информация, създавана и обработвана в ОА Кърджали, определена като служебна тайна

Регистри и бази данни, поддържани и съхранявани в Областна администрация Кърджали