Регистри

Административен регистър

Административен регистър

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.

Поддържането на публичен Административен регистър е регламентирано в Закона за администрацията и подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация.

Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответната администрация. В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни. За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.

Новата версия на Административния регистър се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

Регистър заповеди за ПУП

Регистър заповеди за ПУП

Регистър разрешения за строеж

Регистър разрешения за строеж

Регистър на имотите – държавна собственост в управление на областния управител

Регистър на имотите държавна собственост на територията на област Кърджали

КОНТРОЛ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ