Административно обслужване

Начини на заявяване/получаване на административната услуга:
– лично в центъра за административно обслужване;
– чрез лицензиран пощенски оператор – адрес: гр. Кърджали 6600, бул. България 41;
– по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ – изисква се КЕП и профил в Системата;
– по електронен път чрез електронна поща obl.adm@kardzhali.org;
– чрез Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни инстиуции и ведомства/;
– чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги: http://unifiedmodel.egov.bg/ – изисква се КЕП и профил в Системата за сигурно електронно връчване;
– Административни услуги могат да бъдат заявени и устно, за което се попълва протокол от длъжностно лице в Центъра за административно обслужване.

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали:

Прием на електронни документи

Областна администрация Кърджали се задължава да приема електронни документи и изявления, издадени и подписани като електронни документи, съгласно изискванията на ЗЕУ и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

Под „електронен документ“ се разбира всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията. То може да съдържа и несловесна информация.

Приемането на електронни документи подписани с КЕП може да се извърши на място на гишето за административно обслужване с приемането на физически носител, по интернет чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ или по електронна поща.

След регистриране на постъпил в администрацията входящ електронен документ се изпраща потвърждение до заявителя за получаването му. Потвърждението е електронен документ, който съдържа:

  • уникален регистров идентификатор на получения документ;
  • време на получаване на електронния документ;
  • информация за достъп до електронния документ и всички приложени към него документи.

Работно време на Център за административно обслужване в ОA Кърджали:

09.00 – 17.30 часа

Tелефон за връзка: 0361/ 60152

Адрес: гр.Кърджали, бул.България 41, стая 102, ет.1

Електронна поща: obl.adm@kardzhali.org

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ:

Електронно заявяване

Областна администрация Кърджали предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административни услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги – централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция електронно управление. 

За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Кърджали, ползвайте следната връзка*:

Изберетe услуга от раздел “Услуги предоставяни от областните администрации”.

Следвайте указанията на платформата! Попълнете коректно всяко падащо меню от формуляра. При попълване на заявлението и импортирането му в електронен вид, не променяйте наименованието на файла.

*За да ползвате електронните услуги като физическо или юридическо лице в eдинния модел, включително и тези на Областна администрация Кърджали е необходимо:

-регистриран профил в Системата сигурно електронно връчване – ССЕВ (за физическите лица с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, за юридическите лица – КЕП);

инсталиран Adobe Reader или друг софтуер, който поддържа четенето на динамични PDF форми;

при необходимост от подписване на документ, инсталирано Квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

Административни услуги > Държавна собственост

1963-Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

ТАКСА: не се заплаща

СРОК: 7 дни

1972-Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

ТАКСА:

-Обикновена услуга 10 лв.

-Бърза услуга 15 лв.

СРОК:

-Обикновена услуга 7 дни

-Бърза услуга 3 дни

1978-Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”

ТАКСА: не се заплаща

СРОК: 7 дни

1979-Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

ТАКСА:

-Обикновена услуга 15 лв.

-Бърза услуга 22,50 лв.

СРОК:

-Обикновена услуга 7 дни

-Бърза услуга 3 дни

1983-Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

ТАКСА: не се заплаща

СРОК: 30 дни

2529 – Позволително за ползване на лечебни растения

ТАКСА:

Таксата се определя съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост.

СРОК: От 1 до 5 дни

Административни услуги > Регионално развитие и териториално устройство

1961-Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

ТАКСА: не се заплаща

СРОК: 1 месец

2389-Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

ТАКСА: не се заплаща

СРОК: 1 месец

1962-Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

1966-Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

ТАКСА: не се заплаща

СРОК: 1 месец

1967-Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

1968-Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж

ТАКСА:

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

СРОК:

1. При изготвена оценка по чл. 142 ал.6 т.2 – 14 дневен срок;

2. При изготвяне на оценка по чл. 142 ал. 6 т.1 – в едномесечен срок.

1969-Регистриране на технически паспорт на строеж

ТАКСА: не се заплаща

СРОК: 1 месец

1974-Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община или за обекти с регионално значение

ТАКСА:

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

СРОК:

В 7 дневен срок, когато има одобрен инвестиционен проект.

1975-Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

1976-Презаверяване на разрешение за строеж

1980-Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

ТАКСА:

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

СРОК:

-По чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ – 1 месец

-По чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ – 7 дни

1981-Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една общинаи/или обекти с регионално значение

1984-Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

ТАКСА:

Таксата е съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл. 150, ал. 4 от ЗУТ.

СРОК: 3 месеца след окомплектоване на преписката

2469-Издаване на заповед за учредяване на еднократно право на преминаване / прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

ТАКСА: Не се заплаща, но се дължи обезщетение по чл.210 от ЗУТ

СРОК: 30 дни

Административни услуги > други

2134-Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

ТАКСА: Не се заплаща

СРОК: 14 дни

2133-Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

ТАКСА: Не се заплаща

СРОК: 14 дни

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга.

ТАКСА: Не се заплаща

СРОК: 30 дни

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на Националния осигурителен институт

ТАКСА: Не се заплаща

СРОК: 14 дни

Предоставяне на достъп до обществена информация

ТАКСА: Услугата е безплатна, заплащат се само разходите по предоставянето й.

СРОК: 14 дни

2972-Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

ТАКСА: 5 лв. за документ

СРОК: 24 часа

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове – чл. 3, ал.

ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Плащане на такси за услуги

ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ, ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

Областна администрация Кърджали

BG58UBBS80023106217604

При банка ОББ – клон Кърджали или на място чрез пос терминал

Повече информация относно административните услуги, предоставяни от Областна администрация Кърджали и информация за хода на преписки, можете да получите в звеното за административно обслужване:

  • стая 102, ет.1.
  • телефон: 0361/ 60152
  • е-mail: obl.adm@kardzhali.org
  • чрез заявление чрез ССЕВ на ДАЕУ
Образци на документи

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ:

Протокол за устно заявление на услуга:

Протокол за регистриране на устни предложения, жалби и сигнали:

Заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване: