ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Днес, 27.07.2023 година в зала 301 на Областна администрация Кърджали се проведе заседание на Областната епизоотична комисия на територията на област Кърджали. Поводът за провеждането на заседание на Областната епизоотична комисия е получена Заповед № РД11-1767/21.07.2023г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, относно набелязване на мерки за изпълнение на Плана за действие по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете и случай на констатиране на АЧС в нерегистрирани лични стопанства в страната.

На срещата присъстваха представители на: Областна администрация Кърджали; Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали; Група ПКПД при РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кърджали; ОбС на Областна колегия – Кърджали на Български ветеринарен съюз; „Медицински дейности“ към РЗИ – Кърджали; ЗЖ при ОДБХ – Кърджали.

Заседанието бе ръководено от д-р Али Дурмушали – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали, който  запозна присъстващите с актуалната епизоотична обстановка в областта и страната. Д-р Дурмушали заяви, че получената заповед от БАБХ с указания за провеждане на заседания на областни и общински епизоотични комисии е поради случай на констатиране на АЧС по свинете в нерегистрирани лични стопанства в страната. В област Кърджали съществуват три фамилни ферми за отглеждане на свине и са регистрирани 33 броя животновъдни обекти от тип „заден двор“ за отглеждане на свине за лични нужди, в които не са открити нередности и АЧС по свинете. От страна на Областната дирекция по безопасност на храните – Кърджали се изпълняват всички мерки по всички дейности за постигане на целите по Плана за действие по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете.

Д-р Дурмушали предложи мерки и комисията прие следните решения:

  1. Да се проведе инвентаризация на свиневъдните обекти три пъти годишно, както следва:
  2. двукратно от представители на администрацията на местното самоуправление;
  3. веднъж годишно от представители на местното самоуправление с участието на официален ветеринарен лекар.
  4.  Да се проведат клинични прегледи/проверки на био-сигурността от регистрирани ветеринарни лекари четири пъти годишно и да се предоставят резултатите/констатациите от прегледите/проверките.
  5.  Да се извършат проверки за био-сигурност от официални ветеринарни лекари веднъж годишно/Клинични прегледи въз основа на оценка на риска от ОДБХ. Вземане на проби и лабораторни изследвания в случай на съмнение.
  6. Да се взаимодейства с териториалните звена на Министерството на вътрешните работи за борба с нелегалното придвижване на прасета – да се извършат проверки на превозни средства по параметри, зададени от ЦУ на БАБХ, с цел откриване на източника на всяко заловено прасе или свински продукт.
  7. Да се извършат месечни проверки за провежданата по интернет нелегална търговия с прасета. Да се провежда онлайн надзор по интернет, уебстраници, социални мрежи и групи и извършване на проверки на място.
  8. Да се предоставят информационни материали на собствениците на прасета от задния двор чрез местните органи на власт, официалните ветеринарни лекари и регистрираните ветеринарни лекари.