З А П О В Е Д № РД – 09 – 201

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 09 – 201

  Кърджали      22.09.2022 г.

С вх. № АК-04-6418/19.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпила жалба от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год. от Бойко Методиев Борисов – представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС“, съгласно решение за образуване на коалицията от 03.08.2022 год.) срещу Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, с която се изменя Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, съгласно която са образувани 11 (единадесет) подвижни избирателни секции в община Кърджали за произвеждане на избори за народни представители 02 октомври 2022 год. и се утвърждава тяхната номерация и адрес. В жалбата се излагат доводи, че правото на отзив по чл.91 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в настоящия случай е недопустимо и заповедта се явява издадена на неприложимо правно основание. В случай, че областният управител на област Кърджали счете, че е допустимо принципното приложение на правото на отзив, то жалбоподателят посочва, че Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали се явява издадена при неправилно приложение на нормата в хипотеза на изменяне. В диспозитива на обжалваната заповед се сочи, че се изменя Заповед № 1221/13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали с мотиви, като жалбоподателят счита, че правото на отзив при хипотеза на изменяне на оспорен административен акт не следва да се извършва чрез допълването му и то с привидно валидни мотиви и твърдени фактически и правни основания за издаването му. Смята за недопустимо при висящо производство по оспорване на административен акт, издалият го административен орган да пристъпва към допълването му с мотиви и посочване на фактически и правни основания.

На следващо място в жалбата се посочва, че Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали е издадена в нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, като счита, че изложените мотиви за начина на определяне броя на ПСИК на територията на община Кърджали, не са релевантни. Смята за неотносими наведените доводи, че голяма част от заявленията са подадени от същите лица, които са го направили и на предходни избори, защото лицата не се вписват в избирателния списък за гласуване в ПСИК по презумпция, а е необходимо подаване на заявление по чл.37, ал. 1 и 2 от ИК за всеки отделен избор.

Жалбоподателят счита за неизяснено дали реално е извършена проверка на подадените заявления по чл.37, ал.1 от ИК за наличие на трайни увреждания, които не позволяват на избирателите да упражняват избирателното си право в изборно помещение. От мотивите не ставало ясно дали администрацията в община Кърджали има служители с познания в сферата на медицинската експертиза, които да извършат твърдяната проверка, или тя е извършена от служители на общината без необходимите познания и ценз.

            С писмо с изх.№ АК-04-6418-1/19.09.2022 год. на главния секретар на Областна администрация Кърджали от кмета на община Кърджали е изискана цялата административна преписка по издаване на негова Заповед № 1231/16.09.2022 год. С вх. № АК-04-6418-2/20.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпило писмо на кмета на община Кърджали, с което са представени следните документи:

            1. Незаверено копие на Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали;

            2. Незаверено копие на Заповед № 1231 от 16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6340(1) в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, се изменя Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, като се добавят мотиви.

            3. Заверено копие на писмо с изх. № 92-00-766/14.09.2022 год. на секретаря на община Кърджали, адресирано до РИК Кърджали, с което се изпраща Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали. В писмото се посочва броя на подадените заявления по секции, както следва:

            1. Секция № 091600160 – 39 броя;

            2. Секция № 091600161 – 66 броя;

            3. Секция № 091600162 – 65 броя;

            4. Секция № 091600163 – 31 броя;

            5. Секция № 091600164 – 45 броя;

            6. Секция № 091600165 – 20 броя;

            7. Секция № 091600166 – 33 броя;

            8. Секция № 091600167 – 30 броя;

            9. Секция № 091600168 – 62 броя;

            10. Секция № 091600169 – 60 броя;

            11. Секция № 091600170 – 38 броя.

            4. Заверено копие на Протокол от 16.09.2022 год. от проведени при секретаря на община Кърджали консултации за определяне на състава на ПСИК на територията на община Кърджали.

            Заповед № 1231/16.09.2022 год. е издадена от компетентен орган съгласно чл.91, ал.1 от АПК – кметът на община Кърджали, който е издател на изменяния акт. С нея, на основание чл.91, ал.1 от АПК, се изменя Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, като се добавят мотиви. Прави се обосновка, че образуването на ПСИК е продиктувано от значителния брой подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК от лица с адресна регистрация в отдалечени и разпръснати населени местата на територията на община Кърджали. Същият брой ПСИК са били образувани и при предходните избори за Президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 год.

            Посочва се, че от страна на Община Кърджали са извършени обстойни проверки дали избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК, отговарят на условията.

            В Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали се сочи, че голяма част от подадените заявления са от същите лица, които са се възползвали от това си право и на проведените парламентарни избори на 14.11.2021 год., на които заявления е извършена проверка и от разследващите органи, като не са констатирани никакви нарушения. 

След като разгледа всички представени в Областна администрация Кърджали документи, като взе предвид и Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали, областният управител на област Кърджали приема жалба с вх. № АК-04-6418/19.09.2022 год. за допустима, като подадена от заинтересовано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 от ИК, а разгледана по същество – неоснователна, по следните съображения:

            Съгласно нормата на чл. 90, ал. 1 от ИК, на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37 о ИК.

            Посочените в Заповед № 1231/16.09.2022 год. правни основания за издаването й, а именно чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6340(1) в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, са валидни и релевантни, поради което се приема, че заповедта отговаря на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране на акта.

            Чл. 91 от АПК предоставя възможност на административния орган, издател на акта, при постъпване на жалба да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

            По своята същност правото на отзив на административния орган по чл. 91, ал. 1 АПК не е контрол по административен ред, а определена от закона възможност органът сам да оттегли, отмени или измени издадения от него административен акт при наличие на предвидените абсолютни процесуални предпоставки за това – актът да подлежи на обжалване, да е постъпила жалба от заинтересована страна срещу него в законоустановения срок. Оспорената в настоящия случай Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали изменя чрез допълване административен акт, който отговаря и на трите условия, поради което областният управител на област Кърджали счита, че правото на отзив е приложимо спрямо Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали. Законодателят е предвидил тази възможност с цел процесуална икономия и отстраняване на допуснати при издаването на акта пороци. Преразглеждането на акта от издателя му е средство за изправяне на пропуски, както е направила и кметът на община Кърджали. След като жалба с вх. № АК-04-6340/15.09.2022 год. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ срещу Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали е изпратена от областния управител на област Кърджали в Община Кърджали, издателят на акта е приел за основателни изложените в жалбата твърдения, и ползвайки инструмента на чл.91, ал.1 от АПК, е санирал пороците на заповедта, като е допълнил подробни фактически основания за издаване на акта, каквото е изискването за съдържание на административния акт, съгласно чл.59, ал.2, т. 4 от АПК.

            Съгласно чл.90, ал.1, изр. второ от ИК районната избирателна комисия определя със  свое решение броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления. С Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали е определила броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Момчилград и Кърджали. С точка 2 от решението за територията на община Кърджали са определени 11 (единадесет) подвижни секционни избирателни комисии със същите номера и обхват, както в Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали. Видно от Протокол № 10 от 14.09.2022 год. от заседание на РИК Кърджали, Решение № 73-НС е прието с 10 гласа „ЗА“ от общо 10 участвали в гласуването членове на РИК Кърджали. На основание чл.73, ал.1 от Изборния кодекс решението е подлежало на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

            Броят, обхватът и номерацията на ПСИК на територията на община Кърджали, определени, както Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали, така и със Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, допълнена със  Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кметът на община Кърджали, са идентични, въпреки че РИК няма правомощия да определя обхвата на секциите, както и тяхната номерация.    

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс ОТХВЪРЛЯМ като неоснователна жалба с вх. № АК-04-6418/19.09.2022 год., подадена от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год.), срещу Заповед № 1231/16.09.2022 год. на кмета на община Кърджали, с която се изменя Заповед № 1221 от 13.09.2022 год. на кмета на община Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. трето от Изборния кодекс настоящата заповед може да се обжалва в тридневен срок от обявяването й пред Административен съд – Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Кърджали незабавно след издаването й.

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ                       

Областен управител