З А П О В Е Д № РД – 09 – 202

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 09 – 202

  Кърджали     22.09.2022 г.

С вх. № АК-04-6420/19.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпила жалба от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год. от Бойко Методиев Борисов – представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС“, съгласно решение за образуване на коалицията от 03.08.2022 год.) срещу Заповед № РД-19-335 от 16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, с която се допълва Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, съгласно която са образувани 6 (шест) подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Момчилград за произвеждане на избори за народни представители 02 октомври 2022 год. и са утвърдени тяхната номерация, адрес и обхват.

В жалбата се излагат доводи, че правото на отзив по чл.91 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в настоящия случай е недопустимо и заповедта се явява издадена на неприложимо правно основание. В случай, че областният управител на област Кърджали счете, че е допустимо принципното приложение на правото на отзив, то жалбоподателят посочва, че Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград се явява издадена при неправилно приложение на нормата в хипотеза на изменяне. В диспозитива на обжалваната заповед се сочи, че се допълва Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград с мотиви, като жалбоподателят счита, че правото на отзив при хипотеза на изменяне на оспорен административен акт не следва да се извършва чрез допълването му и то с привидно валидни мотиви и твърдени фактически и правни основания за издаването му. Смята за недопустимо при висящо производство по оспорване на административен акт, издалият го административен орган да пристъпва към допълването му с мотиви и посочване на фактически и правни основания.

На следващо място в жалбата се посочва, че Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград е издадена в нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, като счита, че изложените мотиви за начина на определяне броя на ПСИК на територията на община Момчилград, не са релевантни. Смята за неотносими наведените доводи, че голяма част от заявленията са подадени от същите лица, които са го направили и на предходни избори, защото лицата не се вписват в избирателния списък за гласуване в ПСИК по презумпция, а е необходимо подаване на заявление по чл.37, ал. 1 и 2 от ИК за всеки отделен избор.

Жалбоподателят счита за неизяснено дали реално е извършена проверка на подадените заявления по чл.37, ал.1 от ИК за наличие на трайни увреждания, които не позволяват на избирателите да упражняват избирателното си право в изборно помещение. От мотивите не ставало ясно дали администрацията в община Момчилград има служители с познания в сферата на медицинската експертиза, които да извършат твърдяната проверка, или тя е извършена от служители на общината без необходимите познания и ценз.

            С писмо с изх.№ АК-04-6420-1/19.09.2022 год. на главния секретар на Областна администрация Кърджали от кмета на община Момчилград е изискана цялата административна преписка по издаване на нейна Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. С вх. № АК-04-6420-2/20.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпило писмо на кмета на община Момчилград, с което са представени следните три документа:

            1. Незаверено копие на Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград;

            2. Незаверено копие на Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/, Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, се допълва Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, като след таблицата с избирателните секции, съдържащи номерацията, адреса и обхвата на същите, се добавят мотиви.

            3. Оригинал на Протокол от 16.09.2022 год. от проведени при кмета на община Момчилград консултации за определяне на състава на ПСИК на територията на община Момчилград.

            Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. е издадена от компетентен орган съгласно чл.91, ал.1 от АПК – кметът на община Момчилград, който е издател на изменяния акт. С нея, на основание чл.91, ал.1 от АПК, се допълва Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, като след таблицата с избирателните секции, съдържащи номерацията, адреса и обхвата на същите, се добавят мотиви. Прави се обосновка, че образуването на ПСИК е продиктувано от значителния брой подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК от лица с адресна регистрация в отдалечени и разпръснати населени местата на територията на община Момчилград. Същият брой ПСИК са били образувани и при предходните избори за Президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 год.

            Посочва се, че от страна на Община Момчилград са извършени обстойни проверки дали избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК, отговарят на условията. В резултат на осъществената проверка Община Момчилград е отказала приемането на заявления по чл.37 от ИК от лица, които не отговарят на законовите изисквания.

            В Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград се сочи, че голяма част от подадените заявления са от същите лица, които са се възползвали от това си право и на проведените парламентарни избори на 11.06.2021 год. и на 14.11.2021 год., на които заявления е извършена проверка и от разследващите органи, като не са констатирани никакви нарушения. 

След като разгледа всички представени в Областна администрация Кърджали документи, като взе предвид и Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали, областният управител на област Кърджали приема жалба с вх. № АК-04-6420/19.09.2022 год. за допустима, като подадена от заинтересовано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 от ИК, а разгледана по същество – неоснователна, по следните съображения:

            Съгласно нормата на чл. 90, ал. 1 от ИК, на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37 от ИК.

            Посочените в Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. правни основания за издаването й, а именно чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.90, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/, Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, са валидни и релевантни, поради което се приема, че заповедта отговаря на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране на акта.

            Чл. 91 от АПК предоставя възможност на административния орган, издател на акта, при постъпване на жалба да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

            По своята същност правото на отзив на административния орган по чл. 91, ал. 1 от АПК не е контрол по административен ред, а определена от закона възможност органът сам да оттегли, отмени или измени издадения от него административен акт при наличие на предвидените абсолютни процесуални предпоставки за това – актът да подлежи на обжалване, да е постъпила жалба от заинтересована страна срещу него в законоустановения срок. Оспорената в настоящия случай Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград изменя чрез допълване административен акт, който отговаря и на трите условия, поради което областният управител на област Кърджали счита, че правото на отзив е приложимо спрямо Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград. Законодателят е предвидил тази възможност с цел процесуална икономия и отстраняване на допуснати при издаването на акта пороци. Преразглеждането на акта от издателя му е средство за изправяне на пропуски, както е направила и кметът на община Момчилград. След като жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ срещу Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград е изпратена от областния управител на област Кърджали в Община Момчилград, издателят на акта е приел за основателни изложените в жалбата твърдения, и ползвайки инструмента на чл.91, ал.1 от АПК, е санирал пороците на заповедта, като е допълнил подробни фактически основания за издаване на акта, каквото е изискването за съдържание на административния акт, съгласно чл.59, ал.2, т. 4 от АПК.

            Съгласно чл.90, ал.1, изр. второ от ИК районната избирателна комисия определя със  свое решение броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления. С Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали е определила броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Момчилград и Кърджали. С точка 1 от решението за територията на община Момчилград са определени 6 (шест) подвижни секционни избирателни комисии със същите номера и обхват, както в Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград. Видно от Протокол № 10 от 14.09.2022 год. от заседание на РИК Кърджали, Решение № 73-НС е прието с 10 гласа „ЗА“ от общо 10 участвали в гласуването членове на РИК Кърджали. На основание чл.73, ал.1 от Изборния кодекс решението е подлежало на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

            Броят, обхватът и номерацията на ПСИК на територията на община Момчилград, определени както с Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали, така и със Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, допълнена със  Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кметът на община Момчилград, са идентични, въпреки че РИК няма правомощия да определя обхвата на секциите, както и тяхната номерация, а само техния брой, като вземе предвид броя на подадените заявления.           

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс ОТХВЪРЛЯМ като неоснователна жалба с вх. № АК-04-6420/19.09.2022 год., подадена от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год.), срещу Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, с която се допълва Заповед № РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. трето от Изборния кодекс настоящата заповед може да се обжалва в тридневен срок от обявяването й пред Административен съд – Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Кърджали незабавно след издаването й.

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ                       

Областен управител