ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА ВЪРБИЦА

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 в наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, срока за изясняване на обществения интерес, за изразяване на становища от заинтересовани лица е 14 дни.