ИНФОРМАЦЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА ВЪРБИЦА

На основание чл.140, ал.5, Областна администрация Кърджали реализира инвестиционно предложение. Осигуряване проводимостта на речното легло на река Върбица, в землището на село Загорско и село Птичар, община Момчилград, област Кърджали.

Основният процес на инвестиционното предложение е  почистване на израсла във водното течение храстовидна и дървесна растителност, паднали дървета и довлечени такива. Извозване на излишните наносните отложения, след като се запълнят съществуващите котловини и след като се оформи проектния напречен профил на реката. Натрупаните наносни отложения препокриват старите терасни наслаги на реката и намаляват пропусканата й способност. Така се образуват острови и полуострови. По този начин водното течение меандрира в речното корито и се увеличава възможността съседните парцели да се наводнят. С проектния напречен профилна реката ще се оформят бреговете с откос, който да ги предпази от свличане и разрушение.

Заявените участъци за осигуряване проводимостта на реката ще бъде разработен по открит начин. Не се налага изграждане на нова инфраструктура, ще се използва съществуващата. Оформянето на кюнето ще бъде разнообразена с надлъжният наклон на реката и няма да се минава под него.

При проектирането ще се направи геодезическо заснемане на обекта, съответната инженерно-хидроложка разработка. Ще се направят геоложко и хидрогеложко проучване на района. Ще се изготвят надлъжни и напречни профили, от които ще се определят земните работи. Излишните наносни отложения ще се депонират в имот посочен от Областния управител на област Кърджали.

Няма да се ползва взрив.

С осигуряване проводимостта на реката няма да се промени и няма да се окаже влияние върху флората и фауната.

Във тази връзка на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 в наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, срока за изясняване на обществения интерес, за изразяване на становища от заинтересовани лица е 18 дни.