Конкурс за длъжност: Главен счетоводител в дирекция “АПОФУС”

  • Длъжност: Главен счетоводител в дирекция “АПОФУС”
  • Краен срок за подаване на документи: 30.09.2020г. 17:30ч. 
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.
  • Документация:
  • Прекратяване на конкурс: 01.10.2020