От днес започва пожароопасният сезон в горите

От днес започва пожароопасният сезон в горските територии, който ще продължи до 30 ноември. В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на зелените масиви. Със заповед на областния управител Никола Чанев се възлага на директорите на горските и ловните стопанства, общините и собствениците на гори да поддържат повишена бдителност, да обозначат участъците с висока пожарна опасност /1 -ви клас/, да информират населението  и да спазват стриктно годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари. Особено внимание следва да се обърне на засегнатите от корояд и изсъхване иглолистни насаждения и на падналата и непочистена дървесина, както и да се осигури проходимост за противопожарната техника чрез разчистване на горските пътища, направа на нови и поддържане на старите просеки и ремонт на повредените от пороите участъци. Мерките за превенция включват още създаване на минерализовани ивици около земеделските земи, вилните зони, туристическите хижи, складовете и др., почистване на сухите треви край жп линии, пътища и линейни съоръжения, сформиране на патрули със специализирани автомобили, схема за дежурства в горите и план за действие и оповестяване пир пожар. Заповедта на областния управител е изпратена за изпълнение до РДГ, РД ПБЗН, ДГС, ДЛС, ОД „Земеделие“, ОПУ, железопътните служби, кметовете и електроразпределителното дружество.