От 15 септември се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

Министерство на здравеопазването Министър на здравеопазването

З А П О В Е Д

На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Админист- ративнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Въвеждам временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г., както следва:

а) в детските ясли и детските градини – съгласно Приложение № 1; б) в училищата и ЦСОП – съгласно Приложение № 2.

 • Физическите и юридически лица, които са собственици или ръководят детска ясла, детска градина, училище или ЦСОП да създадат необходимата организация за прилагане на съответните противоепидемични мерки по т. 1 и да контролират изпълнението им.
 • Заповедта влиза в сила от 15.09.2022 г.
 • Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ

Министър на здравеопазването

Приложение № 1 към т. 1, буква „а“.

Противоепидемични мерки в детски ясли и детски градини

I.  Спазване на физическа дистанция между децата от отделни групи, между пер- сонала на отделни групи и между родителите и персонала на детската градина:

 1. Организиране, при възможност, на работата с деца в една и съща група и с един и същи персонал;
  1. Недопускане, при възможност, смесването на деца от отделни групи при провеж- дане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на дейности по чл. 19 от Наредба

№ 5 от 2016 г. за предучилищното образование в детската градина;

 • Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи при следните условия:
  • след приключване на работата с всяко дете или група помещението се проветрява, дезинфекцира се работното пространство и всички контактни повърхности, а използваните материали, които позволят измиване и дезинфекция, се измиват с топла вода и сапун или се дезинфекцират;
  • работата със следващото дете или група започва не по-рано от 20 минути след приключване на работата с предходното дете или група;
  • провеждане на дейности на открито, когато метеорологичната обстановка позво- лява това;
  • Комуникацията между родители и персонал (провеждане на родителски срещи и др.) да се осъществява от разстояние (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м;
  • Провеждането на събрания на обществени съвети, общи събрания и педагогически съвети да се осъществява в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация събиранията да се провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., проветря- ване на помещението и дезинфекция на повърхности.

II.   Хигиена на ръцете:

 1. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун и салфетки за еднократна употреба за подсушаване на ръцете във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички деца и за персонала; ежедневно проследяване за изразходването им и своевременното им осигуряване;
 • Осигуряване на подходящи биоциди за дезинфекция на ръце, които да се използват, когато дете/лице не е в близост до топла вода и течен сапун;
  • Задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на тоалетната. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посеще- ние на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне.

III.   Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:

 1. Осъществяване, при възможност, на сутрешния прием на децата през всички въз- можни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопус- кане смесването на деца от различни групи;
 2. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
 3. Проветряването, почистването и дезинфекцията на повърхности и предмети се извършва съгласно Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103 от 2008 г.) и Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.), като се провежда допълнително:
 4. проветряване на помещенията за най-малко 5 минути на всеки астрономически час в съответствие с метеорологичните условия;
 5. ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани и др.

Приложение № 2 към т. 1, буква „б“

Противоепидемични мерки в училища и центрове за специални образователна подкрепа

I.   Спазване на физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала на училището/ЦСОП:

 1. Въвеждане, при възможност, на различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за различни паралелки, класове и/или етапи на образование в зави- симост от броя обучавани ученици;
  1. Преминаване, при възможност, на двусменен режим на присъствено обучение с ог- лед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня и предотвратяване на тяхното взаимодействие;
 • Определяне, при възможност, на отделна класна стая за всяка паралелка, с цел да се избегне преместването на учениците от стая в стая;
  • Създаване на организация за обучение на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило на сградата;
  • Създаване на организация за еднопосочно придвижване на учениците и учителите в коридорите и по стълбите.
  • Осигуряване, при възможност, на максимално физическо отстояние между учителя и местата на учениците, както и между местата на учениците, чрез разполагане на ученическите маси/чинове в полукръг, зиг-загообразно и други, съобразно броя на учениците и големината на класната стая;
  • Ограничаване, при възможност, на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката;
  • Провеждане на максимален брой часове на открито, в т.ч. и по физическо въз- питание, когато метеорологичната обстановка позволява това. Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;
  • Използване на физкултурния салон само от една паралелка в един учебен час;
  • Осъществяване на храненето в училище/ЦСОП по график, без струпване на ученици от различни паралелки;
  • Обособяване, при възможност, на зони за хранене за отделните паралелки под формата на кетъринг с индивидуални прибори на различни места, включително в класни стаи, в училищния двор, в шатри, в беседки и други;
  • Намаляване престоя на учителите в учителската стая при спазване на изисквани- ята за физическа дистанция от 1,5 м. между тях;
  • Осъществяване на комуникацията между родители и педагогически персонал (провеждане на родителски срещи и др.) от разстояние (по телефон, електронна поща, плат- форми и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за физи- ческа дистанция от 1,5 м;
  • Осъществяване на събрания на обществените съвети, на ученическите съвети, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуника- ция събиранията се провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м, проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности.

II.   Проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности:

 1. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и най-малко 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;
 2. Проветряване на учителската стая по време на всеки час за най-малко 5 минути;
 • Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, учебни маси/чинове, учи- телски маси/катедри, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асан- сьори, парапети, уреди, екрани, инструменти, клавиатури, мишки, и други;
 • Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на тоалетни чинии, мивки, кранове и на санитарните помещения по график;
 • Провеждане на дезинфекция на учителската стая най-малко 2 пъти дневно;
 • Провеждане на дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди всеки

курс;

 • При извършване на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, за предотвратяване

неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор, се провежда допълнително проветряване, а при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърх- ности и предмети.

III.   Хигиена на ръцете:

 1. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун, салфетки за еднократна употреба или автоматичен сешоар за подсушаване на ръцете в тоалетните и/или в санитарните поме- щения;
 2. Осигуряване на биоцид за ежедневна дезинфекция на ръце на видно място на входа на училището/ЦСОП, в класните стаи, кабинетите, лабораториите, работилниците, стаята на учителите и други помещения в сградата на училището/ЦСОП;
 3. Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена.

IV.   Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:

 1. Осъществяване, при възможност, на прием на учениците през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици), като се изготви разпределение за прием на учениците по паралелки през съответния вход, без струпване на ученици и учители и при спазване на физическа дистанция;
 2. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.