ПРАКТИЧЕСКА ТРЕНИРОВКА НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ

Днес на 01.11.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа в сградата на Областна администрация – Кърджали бе проведена практическа тренировка на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Кърджали.

Тренировката е в изпълнение на чл.28, ал.4 и чл.14 от Закона а защита при бедствия  и Заповед №РД-09-227/18.10.2022 г. на Областния управител на област Кърджали.

Основната цел бе оценяване на степента на приложимост на мерките за изпълнение, заложени в областния, общинските и ведомствените планове за защита при бедствия, тяхното оптимизиране, както и проверка на готовността, взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за адекватно и навременно реагиране при бедствие.

Проиграни бяха действия на областния щаб в случай на извънредни ситуации, с акцент върху повишаване на подготовката, компетентността и нетренираността на службите за спешно реагиране за изпълнения на функционалните им задължения при участие в провеждане на защитни, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.