ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЛАСТНА АПТЕЧНА КАРТА

Днес в Областна администрация Кърджали се проведе заседание на комисията за изготвяне на Областна аптечна карта.

Присъстващи бяха представители от Регионална здравноосигурителна каса – Кърджали, Регионална фармацевтична колегия – Кърджали, Регионална колегия на българска асоциация на помощник фармацевтите – Кърджали, Сдружение за развитие на българското здравеопазване – Кърджали и представители на общините: Ардино, Джебел, Кирково, Момчилград, Кърджали, Черноочене и Крумовград.

На заседанието бяха обсъдени организационни въпроси във връзка с изготвянето на Областна аптечна карта. Проблемът с липсата на аптеки в по-малките населени места е сериозен, повечето от обектите са концентрирани в големите градове и хората имат неравен достъп до фармацевтични грижи.

Областната аптечна карта ще съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити аптеки на територията на областта.

Целта на Областната аптечна карта е да определи на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеките.

Комисията обсъди събраната до момента информация. Създаде се  работна група с членове представители на Регионална здравна инспекция – Кърджали, Регионална здравноосигурителна каса – Кърджали, Регионална фармацевтична колегия – Кърджали, общините Момчилград и Кърджали. Те ще обобщят събраната информация и ще попълнят приложенията към нея. и да се изготви. Изготвените документи следва да бъдат представени в срок до 22.11.2022 г. в деловодството на Областна администрация Кърджали.

Беше насрочено второ заседание на Областната комисия за приемане на изготвената Областна аптечна карта за 28.11.2022 г.