ЗАПОВЕД № РД – 09 – 194

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 09 – 194

  Кърджали       17.09.2022 г.

С вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпила жалба от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год. от Бойко Методиев Борисов – представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС“, съгласно решение за образуване на коалицията от 03.08.2022 год.) срещу Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, с която са образувани 6 (шест) подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Момчилград за произвеждане на избори за народни представители 02 октомври 2022 год. и са утвърдени тяхната номерация, адрес и обхват. В жалбата се излагат доводи, че заповедта не отговаря на изискването на чл.59, ал.2, т.4 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и посочените фактически и правни основания са бланкетни. Твърди се, че липсата на мотиви води до неяснота дали и как е извършена проверка по чл.37, ал.3а от ИК. Жалбоподателят счита, че липсата на мотиви прави невъзможно да се установи дали и до колко са спазени законовите изисквания при издаване на акта. В жалбата е посочено, че заповедта на кмета на община Момчилград нарушава и разпоредбата на чл.90, ал.1, изр. второ от ИК, както и точка 6 и точка 7 от Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на Централната избирателна комисия, поради това, че тя е издадена преди Районна избирателна комисия Кърджали да е определила със свое решение точния брой на подвижните секционни избирателни комисии. Иска се областния управител на област Кърджали да отмени горецитираната заповед като незаконосъобразна.

            С писмо с изх.№ АК-04-6341-1/15.09.2022 год. на главния секретар на Областна администрация Кърджали от кмета на община Момчилград е изискана цялата административна преписка по издаване на нейна Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. С вх. № АК-04-6341-2/16.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали е постъпило писмо на кмета на община Момчилград, в което е посочен броя на подадените заявления по секции към 13.09.2022 год., а именно:

            1. Секция № 092100057 – 25;

            2. Секция № 092100058 – 13;

            3. Секция № 092100059 – 16;

            4. Секция № 092100060 – 36;

            5. Секция № 092100061 – 13;

            6. Секция № 092100062 – 37.

            С писмото са представени и следните два документа:

            1. Незаверено копие на Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград;

            2. Оригинал на Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/, Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК, във връзка с чл.91, ал.1 от АПК и подадена жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. в Областна администрация Кърджали от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, се допълва Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, като след таблицата с избирателните секции, съдържащи номерацията, адреса и обхвата на същите, се добавят мотиви. Посочено е, че образуването на ПСИК е продиктувано от значителния брой подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК от лица с адресна регистрация в отдалечени и разпръснати населени местата на територията на община Момчилград. Същият брой ПСИК са били образувани и при предходните избори за Президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 год.

            Посочва се също, че от страна на Община Момчилград са извършени обстойни проверки дали избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 от ИК, отговарят на условията. В резултат на осъществената проверка Община Момчилград е отказала приемането на заявления по чл.37 от ИК от лица, които не отговарят на законовите изисквания.

            В Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград се сочи, че голяма част от подадените заявления са от същите лица, които са се възползвали от това си право и на проведените парламентарни избори на 11.06.2021 год. и на 14.11.2021 год., на които заявления е извършена проверка и от разследващите органи, като не са констатирани никакви нарушения. 

След като разгледа всички представени в Областна администрация Кърджали документи, включително издадената след постъпване на жалбата Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград, като взе предвид и Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали, областният управител на област Кърджали приема жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год. за допустима, като подадена от заинтересовано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 от ИК, а разгледана по същество – неоснователна, по следните съображения:

Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. е издадена от компетентен орган съгласно чл.90, ал.4, във връзка с чл.8, ал.2 от ИК – кметът на община Момчилград, в определения в Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК срок – не по-късно от 17 септември 2022 год. Със заповедта са образувани 6 (шест) подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Момчилград и са утвърдени тяхната номерация, адрес и обхват, както следва:

            1. Секция № 092100057 – гр. Момчилград;

            2. Секция № 092100058 – с. Звездел, с. Чайка, с. Карамфил и с. Синделци;

            3. Секция № 092100059 – с. Нановица, с. Кос, с. Лале, с. Неофит Бозвелиево и с. Врело;

            4. Секция № 092100060 – с. Груево, с. Свобода, с. Летовник, с. Върхари, с. Балабаново, с. Садовица, с. Загорско, с. Птичар, с. Горско Дюлево, с. Каменец и с. Прогрес;

            5. Секция № 092100061 – с. Постник, с. Девинци, с. Гургулица, с. Момина Сълза, с. Татул, с. Равен и с. Чобанка;

            6. Секция № 092100062 – с. Ауста, с. Кременец, с. Соколино, с. Багрянка и с. Чуково.

            Посочените в акта правни основания за издаването му, а именно чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.2 от Изборния кодекс /ИК/, Указ № 213 от 01.08.2022 год. на Президента на Република България и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 год. на ЦИК, са валидни и релевантни, поради което се приема, че заповедта отговаря на изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, но само по отношение на правните основания.

            При издаването на Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград действително са допуснати нарушения на разпоредби на АПК и на Изборния кодекс. В акта не са посочени фактическите основания за неговото издаване. Липсата на мотиви опорочава административния акт, доколкото без наличието им не е възможна проверка за съществуването или основателността на фактите, послужили като основание за издаване на акта, а оттук и на законосъобразността му.

            На следващо място обжалваната заповед е издадена на 13.09.2022 год. преди да е изпълнено условието на чл.90, ал.1, изр. второ от ИК, а именно районната избирателна комисия да е определила със свое решение броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления. С Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. Районна избирателна комисия Кърджали е определила броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Момчилград и Кърджали. С точка 1 от решението за територията на община Момчилград са определени 6 (шест) подвижни секционни избирателни комисии със същите номера и обхват, както в Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград.

            Разпоредбата на чл. 91 от АПК, обаче, предоставя възможност на административния орган, издател на акта, при постъпване на жалба да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни.

            По своята същност правото на отзив на административния орган по чл. 91, ал. 1 АПК не е контрол по административен ред, а определена от закона възможност органът сам да оттегли, отмени или измени издадения от него административен акт при наличие на предвидените абсолютни процесуални предпоставки за това – актът да подлежи на обжалване, да е постъпила жалба от заинтересована страна срещу него в законоустановения срок. В настоящия случай и трите предпоставки са налице. Преразглеждането на акта от издателя му е средство за изправяне на пропуски, както е направила и кметът на община Момчилград със своята Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. Така пороците на оспорената пред областния управител на област Кърджали Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. са санирани, като са изложени подробни фактически основания за издаване на акта, каквото е изискването за съдържание на административния акт, съгласно чл.59, ал.2, т. 4 от АПК.

            Предвид факта, че броят и обхватът на ПСИК на територията на община Момчилград, определени, както с Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. от Районна избирателна комисия Кърджали, така и със Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград са идентични, може да се приеме, че със Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кметът на община Момчилград (издадена след приемане на Решение № 73-НС от 14.09.2022 год. на РИК Кърджали) е санирала и този порок на оспорения акт.

            Съгласно разпоредбата на чл.91, ал.2 от АПК, във връзка с чл.8, ал.4 от Изборния кодекс Заповед № РД-19-335/16.09.2022 год. на кмета на община Момчилград също подлежи на обжалване от заинтересованите лица в тридневен срок след обявяването й пред областния управител на област Кърджали.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс ОТХВЪРЛЯМ като неоснователна жалба с вх. № АК-04-6341/15.09.2022 год., подадена от г-жа Цвета Вълчева Караянчева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ (Пълномощно № КО-Г-095/15.08.2022 год.), срещу Заповед РД-19-330 от 13.09.2022 год. на кмета на община Момчилград.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. трето от Изборния кодекс настоящата заповед може да се обжалва в тридневен срок от обявяването й пред Административен съд – Кърджали.

            На основание чл. 8, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Кърджали незабавно след издаването й.

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

Областен управител