ПОКАНА за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Областна администрация Кърджали отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативно ценово предложение с цел проучване на пазара и определяне на единични цени и на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изработване на рекламни материали по проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион“/ SMS-CBA, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B2.6c.12/01.07.2020 г.

Подробна информация можете да намерите в Профила на купувача на Областна администрация Кърджали в ЦАИС ЕОП на следния URL адрес

https://app.eop.bg/today/275417

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

Областен управител