ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на р.Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 20746.12.116 извън урбанизираната територия на гр.Джебел”, съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

09.06.2020 г.

Прочетете повече

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за изработка на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 40909.121.110 по КККР, гр. Кърджали, Източна промишлена зона, с цел изграждане на спортна зала с капацитет 1000 места, гр. Кърджали“

02.11.2018 г.

Прочетете повече

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ на обекти при трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ с две обособени позиции, както следва:

Прочетете повече

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти при трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ с две обособени позиции, както следва:

Прочетете повече

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ – строително-ремонтни работи на инженеринг с две обособени позиции, както следва:

Прочетете повече

Публична покана за избор на изпълнители на обществена поръчка:

Публична покана за избор на изпълнители на обществена поръчка:
“Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти, привеждането им в цифров вид, създаване на мрежа на РГО за зони за земеделско ползване (ЗЗП) №№ 9 и 10, находящи се в землището на с. Невестино, Община Кърджали, ЗЗП №16 в землището на с. Зимзелен и № 19 в землището на с. Сипей, Община Кърджали, ЗЗП №№ 17 и 18, попадащи в землищата на гр.Кърджали и с. Солище, Община Кърджали, и зона за земеделско ползване в землището на с. Пчеларово, Община Черноочене”

Прочетете повече

Публична покана за избор на изпълнители на обществена поръчка:”Доизграждане на граничен преход Маказа – поставяне и монтиране на съоръжения”

Доизграждане на граничен преход Маказа – поставяне и монтиране на съоръжение

Прочетете повече

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка: „Доизграждане на Граничен преход „Маказа” по две обособени позиции, всяка от които е предмет на договор: Обособена позиция 1, с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор” и Обособена позиция 2, с предмет „Упражняване на инвеститорски контрол”

Прочетете повече

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:”

Укрепване на речен бряг на река “Кокез дере” чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост, за възстановяване от бедствие в зоната на мост на км.18+000 и път KRZ436/II-58/ Комунига – Женда – яз.Боровица – Безводно”, включващо извършването на неотложни строително-монтажни и аварийни работи, укрепване и възстановяване”

Прочетете повече