Планове и стратегии

Планове-и-стратегии

Планове и стратегии

Регионални

Регионален план за развитие на ЮЦР 2007-2014

Регионален план за развитие на ЮЦР 2014-2020

Регионален генерален план за обособената територия на ВИК Кърджали

Областни

Годишна областна план-програма по БДП на област Кърджали за 2024 г.

Годишен областен доклад по БДП на област Кърджали за 2023 г.

Годишен план на Областната програма за намаляване на риска от бедствия за 2023 г.

Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Кърджали за периода 2023-2024 г.

План-програма за изпълнение на областната политика по БДП на област Кърджали за 2023 г.

Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП на област Кърджали за 2022 г.

Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП на област Кърджали за 2021 г.

Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП на област Кърджали за 2020 г.

План-програма за изпълнение на областната политика по БДП на област Кърджали за 2022 г.

План-програма за изпълнение на областната политика по БДП на област Кърджали за 2021 г.

План-програма за подобряване на на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за 2020 г.

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за 2019 г.

План-програма за подобряване на на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за периода 2019-2020 г.

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за 2018 г.

Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на област Кърджали, за периода 2021- 2022 г.

Междинна оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Кърджали, за периода 2016 – 2017 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020 г.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кърджали (2011 – 2015 г.)

Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020 г.

Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Кърджали за периода 2012 – 2020 г.

План за действие за периода 2012 – 2013 г. за изпълнение на поставените цели в Стратегията за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Кърджали за периода 2012 – 2020 г.

Мерки за предпазване на служителите от Областна администрация – Кърджали от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа

Областна стратегия за интегриране на ромите и лицата в неравностойно положение от другите етнически групи в област Кърджали в периода 2012 – 2020 г.

Годишен план за младежта в област Кърджали за 2020 г.

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) е приет на 18.12.2013 г. от Министерски съвет в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС за предоставяне на Гаранция за младежта. Важна роля в процеса по идентифицирането и осъществяване на контакт с младежите, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда, имат общинските администрации.

Областен план за защита при бедствия на област Кърджали

Областна стратегия за развитие на туризма на област Кърджали за периода 2012 – 2015 г.

Методика за изработване на областна здравна карта

Междинен доклад за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014 – 2020 г.

Областна програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025

Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Кърджали за периода 2019-2020 г.

Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Кърджали за периода 2017-2018

Общински

План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Джебел 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Кирково 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Крумовград 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Момчилград 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Черноочене 2021-2027 г.

Общински план за развитие на община Джебел 2007-2013г.

Общински план за развитие на община Кирково 2007-2013г.

Общински план за развитие на община Крумовград 2007-2013г.

Общински план за развитие на община Кърджали 2007-2013г.

Общински план за развитие на община Момчилград 2007-2013г.

Общински план за развитие на община Черноочене 2007-2013г.