РАБОТНА СРЕЩА НА ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

На 11 юли 2022 г. в Областна администрация Кърджали се състоя инициираната от Областния управител Даниел Делчев работна среща на институциите имащи контролни функции по Закон, във връзка със зачестилите сигнали за наличие на мъртва риба в язовир „Студен кладенец“.

Модератор на срещата бе заместник областният управител – Юлия Чортленева.                     В срещата взеха участие: „Регионална инспекция по околната среда и водите“, гр. Хасково: Наталия Пачеманова – директор; инж. Дора Ангелова – главен експерт; инж. Стоян Литов – главен експерт; Дечко Хаджипасев – старши експерт; „Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив: Младен Ангелов – главен експерт; инж. Таня Калекова – главен експерт; „Българска агенция по безопасност на храните“, гр. Кърджали: д-р Али Дурмушали – директор; „Регионална здравна инспекция“, гр. Кърджали: д-р Виктор Кирчев – директор, „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“, гр. Кърджали: Ферди Шабан – главен инспектор и Севгинар Фаик – главен специалист, Областна администрация Кърджали: Събина Сюлюкчиева – главен секретар, Дора Василева – директор АКРРДС, инж. Юксел Ибрям – главен експерт, Веселина Танчева – старши експерт, както и представители на медии и граждани. В срещата се включиха и граждани, онлайн в реално време.

Бяха  представени резултатите от извършените проверки на място и лабораторните анализи на взетите проби.

Директорът на РИОСВ-Хасково, Наталия Пачеманова посочи, че първият сигнал за мъртва риба е подаден на 20 май. Сезирана е Басейнова дирекция – Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС. На 26.05.2022 г., 31.05.2022 г., 02.06.2022 г., 08.06.2022 г., 13.06.2022 г. и 27.062022 г. РИОСВ-Хасково, извършва проверки на обекти, които изпускат отпадъчните си води в чрез заустване след пречиствателни станции в язовир „ Студен кладенец“ или в негови притоци. Проверени са: „ИК Наталия“ ЕООД, Кърджали – предприятие за преработка на соапщок в мастни киселини; „Хармони 2012“ ЕООД; „Ве Ка Ес – България“ ЕООД – фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция; Регионалното депо за неопасни отпадъци Кърджали; „Имерис Минералс България“ АД, град Кърджали; Фирма „Бентонит“ АД, Кърджали; „Устра Бетон“ ООД, Кърджали; ТМСИ „Сушево“, община Момчилград; „Теклас – България“ ЕАД – фабрика за каучукови и пластмасови изделия за автомобили; Хвостохранилище на „Горубсо – Кърджали“ АД; „Яйцепром“ АД, град Кърджали и други. Някои от предприятията са проверени и по 2-3 пъти. При част от проверките са установени отклонения от нормите, но в минимални количества.

Въз основа на направените изследвания РИОСВ-Хасково счита, че измирането на рибата не е причинено от изпускане на промишлени замърсени отпадъчни води в язовира. Експертите от Инспекцията допускат  възможността рибата да измира заради завишена популация. Прави впечатление, че основният вид загинала риба е сребриста каракуда, която е най-устойчива на замърсена вода.

Във връзка със зачестилите сигнали към Басейнова дирекция „Източнобеломорски   район“- Пловдив за наличие на мъртва риба в акваторията на язовир „Студен кладенец“, са извършени проверки от експерти на БД ИБР на 20.05.2022 г., 23.05.2022 г., 26.05.2022г., 30.05.2022 г., 05.06.2022 г., 13.06.2022 г. и 27.06.2022 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Хасково към ИАОС и РИОСВ – Хасково на част от коритото на река Перперек, ляв приток на река Арда, при вливането и в язовира (устие), както и на цялата брегова ивица на язовир „Студен кладенец“ в опашката и средата на язовира, както и река Върбица, десен приток на река Арда. Резултатите от всички направени изследвания показват ниски превишения, на част от показателите: разтворен кислород, азот амониев, общ азот и фосфор.

При извършените до момента проверки на 22-23.05.2022 г. и 27-28.06.2022 г. е установено измиране на основно риба от вида сребриста каракуда. При извършването на проверката от 30.05.2022 г. са констатирани  пасажи от живи маломерни риби във водите на язовира. Установени са и други видове мъртви риби, но те са единични екземпляри и много малък процент спрямо сребристата каракуда.  БД ИБР изказа предположение, че измирането на предимно един вид риба, който не е взискателен към качеството на водите, както и липсата на установени съществени превишения на стандартите за качество на водите, не се дължи на физико-химичните показатели на водната среда на язовир „Студен кладенец“.

Изследвани са и проби, взети от умряла риба. В тях също няма наличие на тежки метали, посочиха от Областна дирекция по безопасност на храните. Установено е обаче наличие на остра миризма, нехарактерна за трупното гниене при рибите. Предполага се, че измирането на рибата в акваторията на язовир „Студен кладенец“ е бактериологична болест, но официалните резултати ще излязат на 15 юли 2022 г. каза д-р Али Дурмушали – директор на „Българска агенция по безопасност на храните“, Кърджали.

Областна администрация Кърджали ще следи и координира действията на отговорните институции, като информира населението за получените резултати. При необходимост ще бъде свикана нова среща.