СЪОБЩЕНИЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ

Басейнова дирекция „Източнобломорски район“ гр. Пловдив напомня, че до 28 ноември 2022 г. е срока за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите/ кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Източнобломорски район“ гр. Пловдив.

Заявлението за регистрация може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на съоръжението. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Внимание:

  • За подаване на заявление за регистрация  НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА.
  • НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛИ ДОКУМЕНТИ. Достатъчен документ е попълненото и подписан заявление. За ваше удобство прилагаме образец а заявлението.Също така може да бъде свалено от официалната страница на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив.
  • Граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент, НЕ ПОДАВАТ повече заявления за регистрация
  • Линк: https://www.earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=2179